Servicevilkår

1. Servicevilkår

Innit-webstedet, der findes på www.innit.com ("webstedet") og Innit-mobilapplikationen ("mobilappen") er ophavsretligt beskyttede værker, der tilhører Innit, Inc. (heri omtalt som "Innit"). Innit leverer en forbundet fødevareplatform, der styrker brugerne og deres familier med avancerede, personaliserede funktioner, der spænder over hele fødevarens livscyklus, fra måltidsplanlægning, indkøb og klargøring, til automatisk madlavning på smarte apparater, som mobilappen og/eller webstedet kan kommunikere med ("tilsluttede apparater"). Sådanne tjenester kan tilgås via webstedet, tilsluttede apparater og/eller mobilappen (sådanne tjenester, webstedet og mobilappen, samlet benævnt "tjenesterne"). Disse servicevilkår ("aftalen") indeholder de juridisk bindende betingelser for din brug af tjenesterne. Disse vilkår accepteres af din adgang til og/eller brug af tjenesterne. Du kan ikke få adgang til og/eller bruge tjenesterne eller accepterer aftalen, hvis du er under 18 år. Ved at få adgang til og/eller bruge tjenesterne repræsenterer og garanterer du, at du har ret, myndighed og kapacitet til at indgå aftalen og overholde alle de heri beskrevne vilkår og betingelser. Hvis du ikke er enig i alle bestemmelser i denne aftale, bør du ikke tilgå og/eller bruge tjenesterne.

2. Visse ansvarsfraskrivelser

Al information, der findes på tjenesterne (herunder webstedet og mobilappen), inklusive opskrifter, ernæringsoplysninger, madlavningsprogrammer, anbefalinger og information vedrørende mad og/eller sundhed og ernæring, har kun til formål at oplyse og skal ikke ses som medicinsk rådgivning. Innit påtager sig intet ansvar for madbåren sygdom eller for unøjagtigheder eller fejlinformationer om madlavningsprogrammer eller -produkter, uanset om de er baseret på tredjepartsoplysninger eller på vurderinger genereret af mobilappen og/eller tjenester. Du bør læse alle oplysninger leveret af producenterne af de tilsluttede apparater og fødevareprodukterne eller i den egentlige produktemballage og etiketter grundigt, herunder for fødevareallergen- og kontaktinformation, ernæringsoplysninger, kvalificerede sundhedsanprisninger og ansvarsfraskrivelse vedrørende kosttilskudsstruktur og funktionskrav, inden du bruger eller forbruger et produkt. For yderligere information om et produkt, bedes du kontakte producenten. Du er ansvarlig for at overvåge alle tilsluttede apparater for sikker betjening, og du skal sikre dig, at fødevarer er tilberedt til sikre temperaturer. Innit påtager sig intet ansvar for funktionsfejl i tilsluttede apparater eller tilknyttet ejendomskade eller personskade.

Oplysninger indeholdt i tjenesterne er ikke beregnet til at erstatte rådgivning fra en sundhedsfaglig person. Du bør ikke bruge oplysninger, der findes på tjenesterne til diagnose eller behandling af et helbredsproblem eller sygdomme. Du skal altid konsultere sundhedsfagligt personale, inden du foretager ændringer i kost eller ernæring. Ud over alle andre begrænsninger og ansvarsfraskrivelser i denne aftale udelukker Innit specifikt ethvert ansvar eller tab i forbindelse med indholdet leveret på tjenesterne.

3. Konti

3.1. Oprettelse af konto. For at bruge visse funktioner i tjenesterne, skal du oprette en konto ("Innit-konto") på webstedet og give visse oplysninger om dig selv, når webstedets registreringsformular kræver det. Du repræsenterer og garanterer, at: (a) alle nødvendige registreringsoplysninger, du sender, er sandfærdige og nøjagtige; (b) du opretholder nøjagtigheden af sådanne oplysninger; og (c) din brug af tjenesterne ikke krænker nogen gældende lov eller forskrift eller betingelserne i denne aftale. Du kan til enhver tid og uanset årsag slette din Innit-konto ved at følge instruktionerne på webstedet. Innit kan suspendere eller opsige din Innit-konto i overensstemmelse med afsnit 12.

3.2. Brugerprofil. Din Innit-konto giver dig mulighed for at oprette en personlig profil ("profil"). Det kræves ikke, at profilen udfyldes helt, men jo mere komplet den er, desto mere vil Innit være i stand til at levere specifikke oplysninger til dine kost- og ernæringsmæssige hensyn.

3.3. Kontoansvar. Du er ansvarlig for at bevare fortroligheden af dine loginoplysninger til Innit-kontoen og er fuldt ansvarlig for alle aktiviteter, der finder sted under din Innit-konto. Du accepterer straks at underrette Innit om enhver uautoriseret brug eller mistænkt uautoriseret brug af din Innit-konto eller ethvert andet sikkerhedsbrud. Innit kan ikke og skal ikke holdes ansvarlig for tab eller skade, der opstår som følge af din manglende overholdelse af ovenstående krav. Vi beskytter dine Innit-kontooplysninger i overensstemmelse med privatlivspolitikken.

4. Servicelicens og information

4.1 Licens. I henhold til vilkårene i denne aftale, giver Innit dig en ikke-overdragelig, ikke-eksklusiv licens (uden ret til underlicens) til (i) at bruge tjenesterne udelukkende til dit eget personlige, ikke-kommercielle formål, og (ii) at installere og bruge mobilappen, udelukkende på din egen håndholdte mobilenhed (f.eks. smartphone, tablet eller lignende) og udelukkende til dine egne personlige, ikke-kommercielle formål.

4.2 Særlige begrænsninger. De rettigheder, der er tildelt dig i denne aftale, er underlagt følgende begrænsninger: (a) du må ikke licensere, sælge, leje, lease, overføre, tildele, distribuere, være vært for eller på anden måde kommercielt udnytte tjenesterne; (b) du må ikke ændre, fremstille afledte værker af, adskille, omvendt kompilere eller omvendt konstruere nogen del af tjenesterne; (c) du har ikke adgang til tjenesterne for at opbygge en lignende eller konkurrencedygtig service; og (d) undtagen som udtrykkeligt angivet heri, må ingen del af tjenesterne kopieres, gengives, distribueres, genudgives, downloades, vises, udsendes eller transmitteres i nogen form eller på nogen måde. Enhver fremtidig frigivelse, opdatering eller anden tilføjelse til tjenesternes funktionalitet er underlagt betingelserne i denne aftale. Al copyright og andre meddelelser om ejendomsret vedrørende ethvert websteds indhold skal bevares på alle kopier.

4.3 Ændring. Innit forbeholder sig retten til når som helst at ændre, suspendere eller afbryde tjenesterne (herunder webstedet og mobilappen) eller dele heraf med eller uden varsel. Du accepterer, at Innit ikke er ansvarlig over for dig eller over for nogen tredjepart for nogen ændring, suspension eller ophør af tjenesterne eller dele heraf.

4.4 Ejerskab. Du anerkender, at alle de intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder ophavsret, patenter, varemærker og forretningshemmeligheder i tjenesterne (herunder webstedet og mobilappen, men eksklusive ethvert brugerindhold) ejes af Innit eller Innits licensgivere. Udbuddet af tjenesterne overfører ikke nogen rettigheder, ejendomsret eller interesse i eller til sådanne immaterielle rettigheder til dig eller tredjepart. Innit og dets leverandører forbeholder sig alle rettigheder, der ikke er tildelt i denne aftale.

5. Adgang til tjenester

5.1 Begrænsninger. Din ret til adgang og brug af tjenesterne er personligt tildelt dig og kan ikke overføres af dig til nogen anden person eller enhed. Du har kun ret til adgang til og brug af websteder og tjenester til lovlige formål. For at tjenesterne kan fungere effektivt, skal du også holde dine registrerings- og kontooplysninger ajourførte og nøjagtige. Hvis du ikke gør dette, påvirkes tjenesternes nøjagtighed og effektivitet.

5.2 Afbrydelser. Din adgang til og brug af tjenester kan afbrydes fra tid til anden af en eller flere af flere grunde, herunder, og uden begrænsning, funktionsfejl, periodisk opdatering, vedligeholdelse eller reparation af tjenesterne eller andre handlinger, som Innit, efter eget skøn, vælger at udføre. Innit er under ingen omstændigheder ansvarlig over for nogen part for tab, omkostninger eller skader, der skyldes planlagt eller ikke planlagt nedetid.

5.3 Afhjælpende midler. Dit eneste og eksklusive afhjælpende middel ved svigt eller manglende ydeevne af tjenesterne, herunder tilknyttet software eller andet materiale leveret i forbindelse med sådanne tjenester, skal være Innits brug af kommercielt rimelige bestræbelser på at gennemføre en justering eller reparation af den relevante service.

5.3 Købshistorik. Tjenesterne kan involvere indsamling af data relateret til en brugers brug af tjenesten. I så fald styres indsamlingen og brugen af sådanne data af Innits nuværende privatlivspolitik.

6. Brugerindhold

6.1 Brugerindhold. Nogle funktioner i tjenesterne kan muligvis give brugerne mulighed for frivillig indsendelse eller deling af brugerindhold med Innit eller andre brugere. I det omfang sådanne funktioner leveres i tjenesterne, finder dette afsnit 6 anvendelse. En brugers "brugerindhold" omfatter al information og indhold, som denne bruger indsender eller bruger med tjenesterne (f.eks. indhold i brugerens profil eller forumindlæg). Du er alene ansvarlig for dit brugerindhold. Du påtager dig alle risici forbundet med brugen af dit brugerindhold, herunder tillid til dets nøjagtighed, fuldstændighed eller brugbarhed fra andre eller enhver afsløring af dit brugerindhold, der gør dig eller tredjepart personligt identificerbare. Du bekræfter, repræsenterer og garanterer herved, at (i) du ejer eller har de nødvendige licenser, rettigheder og/eller samtykke til at bruge dit brugerindhold med tjenesterne som beskrevet heri og (ii) dit brugerindhold ikke krænker Innits politik for acceptabel brug (defineret nedenfor). Du må ikke oplyse eller antyde, at dit brugerindhold på nogen måde er leveret, sponsoreret eller godkendt af Innit. Fordi du alene er ansvarlig for dit brugerindhold (og ikke Innit), kan du udsætte dig selv for skadesansvar, hvis for eksempel dit brugerindhold krænker politikken for acceptabel brug (se afsnit 7 nedenfor). Innit er ikke forpligtet til at tage backup af noget brugerindhold, og brugerindhold kan slettes når som helst. Du er alene ansvarlig for at oprette sikkerhedskopier af dit brugerindhold, hvis du ønsker det. Vi vil beskytte brugerindhold i overensstemmelse med Privatlivspolitikken.

6.2 Licens. Ved at bruge dit brugerindhold med tjenesterne giver du automatisk tilladelse til, og du repræsenterer og garanterer, at du har ret til at give Innit en uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, royalty-fri og fuldt betalt, verdensomspændende licens til at gengive, distribuere, offentligt vise og udføre, forberede afledte værker af, inkorporere i andre værker og på anden måde bruge dit brugerindhold og til at give sublicenser fra det foregående til ethvert formål.

6.3 Feedback. Innit behandler enhver feedback eller forslag, du giver Innit, som ikke-fortroligt og ikke-proprietært. I mangel af en skriftlig aftale med Innit om det modsatte, accepterer du således, at du ikke vil forelægge Innit nogen information eller ideer, som du betragter som fortrolige eller ejendomsretlige. Du accepterer, at du giver Innit det fulde omfang af licensen, der er omhandlet i afsnit 6.2 ovenfor, i forbindelse med enhver feedback eller forslag, du giver.

7. Politik for acceptabel brug

Følgende angiver Innits "politik for acceptabel brug", der kan opdateres fra tid til anden:

7.1. Du accepterer at ikke bruge tjenesterne til at indsamle, uploade, transmittere, vise eller distribuere brugerindhold (a), der krænker tredjepartsret, herunder copyright, varemærke, patent, handelshemmelighed, moralsk ret, privatlivets fred, omtaleret eller anden intellektuel ejendom eller ejendomsret; (b) der er ulovlig, chikanerende, voldelig, skadevoldende, truende, skadelig, invasiv af en andens privatliv, vulgær, ærekrænkende, falsk, intentionelt vildledende, handelsinjurierende, pornografisk, uanstændig, åbenlyst stødende (f.eks. materiale, der fremmer racisme, fordomme, had eller fysisk skade af enhver art mod enhver gruppe eller individ) eller på anden måde anstødeligt materiale af enhver art eller oprindelse, eller som er skadeligt for børn på nogen måde; eller (c) i strid med nogen lov, regulering eller forpligtelser eller begrænsninger, der pålægges af tredjepart.

7.2. Derudover accepterer du at ikke bruge tjenesterne til at: (a) uploade, overføre eller distribuere nogen form for computervirus, orme eller software, der er beregnet til at skade eller ændre et computersystem eller data; (b) sende uopfordret eller uautoriseret reklame, reklamemateriale, uønsket post, spam, kædebreve, pyramidespil eller enhver anden form for duplikative eller uopfordrede meddelelser, hvad enten de er kommercielle eller på anden måde; (c) høste, indsamle, samle eller sammenholde information eller data om andre brugere, herunder e-mailadresser, uden deres samtykke; (d) forstyrre eller hindre servere eller netværk, der er forbundet med tjenesterne, eller overtræde reglerne, politikkerne eller procedurerne for sådanne netværk eller på anden måde forstyrre vores drift eller levering af tjenesterne; (e) forsøge at få uautoriseret adgang til tjenesterne, andre computersystemer eller netværk, der er tilsluttet eller brugt sammen med tjenesterne, via adgangskode-minering eller på anden måde; eller (f) chikanere eller forstyrre en anden brugers brug og glæde af tjenesterne.

7.3. Vi forbeholder os retten til (men har ingen forpligtelse i henhold til denne aftale) til at gennemgå noget brugerindhold, undersøge og/eller træffe passende forholdsregler mod dig, efter vores eget skøn, hvis du overtræder vores politik for acceptabel brug eller anden bestemmelse i denne aftale, herunder at fjerne eller ændre dit brugerindhold, suspendere eller afslutte din Innit-konto i overensstemmelse med afsnit 12 og/eller rapportere dig til retshåndhævende myndigheder. Vi kan også fjerne eller ændre dit brugerindhold, hvis det efter vores enestående vurdering krænker rettighederne til, skader eller truer sikkerheden for enhver anden person, krænker afsnit 7.1 ovenfor eller skaber skadesansvar for os eller enhver anden person. For at kunne samarbejde med legitime regeringsanmodninger, indkaldelser eller retsafgørelser eller for at beskytte vores forretning og kunder kan vi få adgang til og videregive alle oplysninger, der anses for nødvendige eller passende, inklusive dit Innit-kontos brugernavn og adgangskode, IP-adresse og trafikoplysninger, brugshistorik, og dit brugerindhold.

8. App-butikker, tredjepartswebsteder og -annoncer; Andre brugere

8.1 App-butikker. Du anerkender og accepterer, at tilgængeligheden af tjenesterne er afhængig af den tredjepart, hvorfra du har modtaget mobilappen, f.eks. Apple iPhones butikswebsted ("app-butik"). Du anerkender, at denne aftale er mellem dig og Innit og ikke med app-butikken. Innit, ikke app-butikken, er udelukkende ansvarlig for mobilappen, indholdet heraf, vedligeholdelse, supporttjenester og garanti hertil og adressering af eventuelle krav dertil (f.eks. produktansvar, juridisk overholdelse eller krænkelse af intellektuel ejendom). Du accepterer at betale alle gebyrer, der opkræves af app-butikken i forbindelse med mobilappen. Du accepterer at overholde, og din licens til at bruge mobilappen er betinget af overholdelse af, alle gældende aftaler, betingelser for brug/service og andre politikker i app-butikken. Du anerkender, at app-butikken (og dennes datterselskaber) er en tredjepartsmodtager af denne aftale og vil have ret til at håndhæve denne aftale.

8.2 Apple App Store-meddelelser. Følgende yderligere vilkår og betingelser gælder for dig, hvis du bruger en mobilapp fra Apple App Store.

8.2.1 Anerkendelse: Innit og du anerkender, at denne aftale kun er indgået mellem Innit og dig, og ikke med Apple. Innit, ikke Apple, er alene ansvarlig for mobilappen og indholdet heraf. I den udstrækning denne aftale indeholder regler for brug for mobilappen, som er mindre restriktive end de brugsregler, der er angivet for mobilapps i, eller på anden måde er i konflikt med App Store-servicevilkårene, gælder det mere restriktive eller modstridende Apple-vilkår.

8.2.2 Licensomfang: Den licens, du har fået til mobilappen, er begrænset til en ikke-overførbar licens til at bruge mobilappen på et iPhone OS-produkt, som du ejer eller kontrollerer, og som tilladt i de anvendelsesregler, der er beskrevet i servicevilkårene for App Store.

8.2.3 Vedligeholdelse og support: Innit er alene ansvarlig for at levere alle vedligeholdelses- og supporttjenester med hensyn til den mobile app, som specificeret i denne aftale, eller som krævet i henhold til gældende lov. Innit og du anerkender, at Apple ikke har nogen som helst forpligtelse til at levere vedligeholds- og supporttjenester med hensyn til mobilappen.

8.2.4 Garanti: Innit er alene ansvarlig for enhver garanti for softwareprodukter, hvad enten det er udtrykt eller underforstået ved lov, i det omfang, det ikke er effektivt udelukket. I tilfælde af, at mobilappen ikke overholder enhver gældende garanti, kan du give Apple besked, og Apple refunderer købsprisen for mobilappen til dig; og i det maksimale omfang, der er tilladt i henhold til gældende lov, har Apple ingen anden garantiforpligtelse med hensyn til mobilappen, og andre krav, tab, forpligtelser, skader, omkostninger eller udgifter, der kan henføres til manglende overholdelse af nogen garanti, vil være Innits eneansvar.

8.2.5 Produktkrav: Innit og du anerkender, at Innit, ikke Apple, er ansvarlig for at håndtere eventuelle krav fra dig eller tredjepart, der vedrører mobilappen eller din besiddelse og/eller brug af mobilappen, herunder, men ikke begrænset til: (i) krav om produktansvar; (ii) ethvert krav om, at mobilappen ikke overholder ethvert gældende juridisk eller lovgivningsmæssigt krav; og (iii) krav, der opstår under forbrugerbeskyttelse eller lignende lovgivning. Denne aftale begrænser ikke Innits ansvar over for dig ud over, hvad der er tilladt i henhold til gældende lov.

8.2.6 Intellektuel ejendomsret: Innit og du anerkender, at i tilfælde af, at tredjepart hævder, at mobilappen eller din besiddelse og brug af denne mobilapp krænker tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder, vil Innit, ikke Apple, udelukkende være ansvarlig for efterforskning, forsvar, bilæggelse og decharge for ethvert sådant krav om krænkelse af intellektuel ejendom.

8.2.7 Juridisk overholdelse: Du repræsenterer og garanterer, at (i) du ikke befinder dig i et land, der er underlagt en amerikansk regerings embargo, eller som er blevet udpeget af den amerikanske regering som et "terrorstøttende" land; og (ii) du ikke er opført på nogen amerikansk regerings liste over forbudte eller begrænsede parter.

8.2.8 Navn og adresse. Eventuelle spørgsmål, klager eller krav vedrørende denne aftale skal rettes til support@Innit.com, eller pr. brevpost til:

Innit Inc. 2345 Yale Street, 1st Floor, Palo Alto, CA, 94306, United States of America.

8.2.9 Tredjeparts aftalevilkår: Du skal overholde gældende tredjeparts aftalevilkår, når du bruger mobilappen.

8.2.10 Tredjepartsmodtager: Innit og du anerkender og accepterer, at Apple og Apples datterselskaber er tredjepartsmodtagere af denne aftale, og at Apple, efter din accept af betingelserne og vilkårene i denne aftale, har ret (og anses for at have accepteret retten) til at håndhæve denne aftale mod dig som tredjemand, der modtager den.

8.3 Tredjepartswebsteder/tilknyttede websteder. Tjenesterne kan muligvis indeholde links til tredjepartswebsteder og reklamer for tredjepart (samlet, "tredjepartswebsteder og -annoncer"). Sådanne tredjepartswebsteder og -annoncer er ikke underlagt Innits kontrol, og Innit er ikke ansvarlig for tredjepartswebsteder og -annoncer. Disse tredjepartswebsteder og -annoncer, hvil leveret af Innit, er kun en bekvemmelighed, og Innit gennemgår, godkender, overvåger, påtegner, garanterer eller fremsætter ikke nogen repræsentationer med hensyn til tredjepartswebsteder og -annoncer. Du bruger alle tredjepartswebsteder og -annoncer på eget ansvar. Når du linker til et tredjeparts websted, vil den gældende tjenesteudbyders vilkår og politikker, herunder beskyttelse af personlige oplysninger og dataindsamling, være gældende for din brug. Vi opfordrer dig til at læse vilkårene for brug af sådanne andre websteder og til at foretage den mængde undersøgelse, du synes er nødvendig eller passende, inden du fortsætter med en transaktion med nogen tredjepart.

8.4 Fritagelse. Du fritager herved os, vores officerer, ansatte, agenter og efterfølgere fra krav, ethvert tab, skader, rettigheder, erstatning og handlinger af enhver art, herunder personskader, død og materielle skader, der enten er direkte eller indirekte relateret til, eller opstår som følge af, interaktion med eller opførsel fra enhver appbutik, andre brugere af tjenesten, tilsluttede enheder eller tredjeparts websteder og annoncer.

9. Ansvarsfraskrivelser

Tjenesterne (inklusive webstedet, mobilappen og ethvert Innit-indhold) leveres "som den er" og "som tilgængelig", og vi (og vores leverandører, forældreselskaber, tilknyttede selskaber og relaterede virksomheder) udelukker udtrykkeligt enhver garanti og vilkår af enhver art hvad enten det er udtrykkeligt eller underforstået, herunder garantier eller betingelser for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, titel, brug uden indblanding, nøjagtighed eller ikke-krænkelse. Vi (og vores leverandører, forældreselskaber, tilknyttede virksomheder og beslægtede virksomheder) yder ingen garanti for, at tjenesterne (inklusive webstedet, mobilappen eller Innit-indhold): (a) opfylder dine krav; (b) vil være tilgængelig på en uafbrudt, rettidig, sikker eller fejlfri basis; eller (c) vil være nøjagtige, pålidelige, komplette, lovlige eller sikre. Vi (og vores leverandører, forældreselskaber, tilknyttede virksomheder og beslægtede virksomheder) yder ingen garanti for tredjepartswebsteder og -annoncer. Læs også de specifikke ansvarsfraskrivelser i afsnit 2.

Nogle jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse af implicitte garantier, så ovennævnte ekskludering gælder muligvis ikke for dig.

10. Ansvarsbegrænsning

Under ingen omstændigheder skal vi (og/eller vores leverandører) være ansvarlige over for dig eller tredjepart for mistet fortjeneste eller indirekte, som følge af, eksemplariske, tilfældige, specielle eller straffende skader, der opstår som følge af denne aftale eller din brug af, eller manglende evne til brug af, tjenesterne (inklusive webstedet, mobilappen eller Innit indhold) eller tredjepartswebsteder og -annoncer, selvom vi er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader. Adgang til og brug af tjenesterne og tredjepartswebsteder og -annoncer er efter eget skøn og på eget ansvar, og du er alene ansvarlig for enhver skade på dit computersystem eller tab af data, der følger heraf. Uanset hvad der modsat er angivet heri, er vores (og vores leverandører) ansvar over for dig for eventuelle skader, der skyldes eller er relateret til denne aftale eller tjenesterne, uanset hvilken som helst grund og uanset handlingsformen, til enhver tid begrænset til det største af (a) 50 britiske pund (£ 50) eller (b) ethvert beløb, du har betalt Innit i de foregående 12 måneder.

Nogle jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse af implicitte garantier, så ovennævnte ekskludering gælder muligvis ikke for dig.

11. Godtgørelse

Du accepterer at skadesløsholde og holde Innit, dets forældreselskaber, datterselskaber, tilknyttede virksomheder, alle beslægtede virksomheder, dets leverandører, licensgivere og partnere samt de officerer, direktører, ansatte, agenter og repræsentanter for hver af dem skadesløse, herunder omkostninger og advokatsalærer, fra ethvert erstatningskrav eller krav fra tredjepart, der skyldes eller opstår som følge af (i) din brug af tjenesterne, (ii) dit brugerindhold, eller (iii) din overtrædelse af denne aftale. Innit forbeholder sig retten til, for din regning, at påtage sig det eksklusive forsvar og kontrol af ethvert spørgsmål, som du er forpligtet til at skadesløsholde os, og du accepterer at samarbejde med vores forsvar for disse krav. Du accepterer at ikke bilægge noget spørgsmål uden det forudgående skriftlige samtykke fra Innit. Innit vil gøre en rimelig indsats for at underrette dig om sådanne krav, handlinger eller procedurer, når denne bliver opmærksom på det.

12. Vilkår og opsigelse

Underlagt dette afsnit forbliver denne aftale i fuld kraft og virkning, mens du bruger tjenesterne. Vi kan (a) suspendere dine rettigheder til at bruge tjenesterne (inklusive din Innit-konto) eller (b) opsige denne aftale når som helst af en hvilken som helst grund efter vores eget skøn, herunder til enhver brug af tjenesterne i strid med denne aftale eller hvis vi mener, at du er yngre end 18. Ved opsigelse af denne aftale ophører din Innit-konto og ret til adgang til og brug af tjenesterne øjeblikkeligt. Du forstår, at enhver opsigelse af din Innit-konto involverer sletning af dit brugerindhold tilknyttet dertil fra vores live-databaser. Innit har intet ansvar over for dig for enhver opsigelse af denne aftale, herunder for opsigelse af din Innit-konto eller sletning af dit brugerindhold. Selv efter at denne aftale er opsagt, forbliver følgende bestemmelser i denne aftale gældende: Afsnit 2, 4.2-4.4, 6–14.

13. Ophavsretspolitik

Innit respekterer andres intellektuelle ejendom og beder om, at brugere af vores tjenester gør det samme. I forbindelse med vores tjenester har vi vedtaget og implementeret en politik, der respekterer lov om ophavsret, der indeholder bestemmelser om fjernelse af krænkende materiale og om opsigelse af brugere af vores onlinetjenester, der er gentagne krænkere af intellektuel ejendomsret, herunder ophavsrettigheder. Hvis du mener, at en af vores brugere ved brug af vores tjenester ulovligt krænker ophavsretten i et værk, og ønsker at få det påståede krænkende materiale fjernet, skal følgende oplysninger i form af en skriftlig anmeldelse (i henhold til 17 U.S.C. § 512 (c)) leveres til vores udpegede Copyright Agent:

  • din fysiske eller elektroniske signatur;
  • identifikation af de ophavsretligt beskyttede værker, som du hævder at være blevet krænket;
  • identifikation af materialet på vores tjenester, som du hævder er ophavsretsligt krænkende, og som du beder os fjerne;
  • tilstrækkelig information til at give os mulighed for at lokalisere sådant materiale;
  • din adresse, telefonnummer og din e-mailadresse;
  • en erklæring om, at du har god tro på, at brug af det stødende materiale ikke er autoriseret af ophavsretsejeren, dennes agent eller under loven; og
  • en erklæring om, at oplysningerne i underretningen er nøjagtige og under strafansvar for mened, at du enten er ejeren af den ophavsret, der angiveligt er blevet krænket, eller at du er autoriseret til at handle på vegne af ophavsretsejeren.

Bemærk, at i henhold til 17 U.S.C. § 512 (f) vil enhver urigtig gengivelse af væsentlige kendsgerninger (forfalskninger) i en skriftlig anmeldelse automatisk være underlagt den klagende parts skadesansvar for eventuelle erstatninger, omkostninger og advokatsalærer, der er påført os i forbindelse med den skriftlige anmeldelse og påstand om krænkelse af ophavsret.

Den udpegede Copyright Agent for Innit er: Eugenio Garcia. Email: Privacy@Innit.com

14. Generelt

14.1. Ændringer i servicevilkårene. Denne aftale er underlagt lejlighedsvis revision, og hvis vi foretager nogen væsentlige ændringer, kan vi give dig besked ved at sende dig en e-mail til den sidste e-mailadresse, du har givet os (hvis nogen) og/eller ved en fremtrædende meddelelse om ændringerne på vores websted. Eventuelle væsentlige ændringer af denne aftale træder i kraft på den tidligere af tredive (30) kalenderdage efter vores afsendelse af en e-mail-meddelelse til dig (hvis relevant) eller tredive (30) kalenderdage efter, at vi har offentliggjort en meddelelse om ændringerne på vores websted eller mobilapp. Disse ændringer træder i kraft straks for nye brugere af vores websted eller mobilapp. Du er ansvarlig for at give os din seneste e-mailadresse. I tilfælde af at den sidste e-mailadresse, som du har givet os, ikke er gyldig eller af en eller anden grund ikke er i stand til at give dig den ovenfor beskrevne meddelelse, vil vores afsendelse af den e-mail, der indeholder en sådan meddelelse, ikke desto mindre udgøre en effektiv meddelelse af ændringerne beskrevet i meddelelsen. Fortsat brug af vores tjenester efter meddelelse om sådanne ændringer vil indikere din anerkendelse af sådanne ændringer og accept af at være bundet af vilkårene og betingelserne for sådanne ændringer.

14.2. Gældende lovgivning. Denne aftale er underlagt lovgivningen i delstaten Californien uden at give virkning til nogen konflikt mellem lovprincipper, der kan give anvendelse af lovgivningen i en anden jurisdiktion. Du accepterer at underlægge dig den personlige jurisdiktion for de statslige domstole og føderale domstole i San Mateo County, Californien, med det formål at retsføre alle sådanne krav eller tvister. Uanset det ovenstående kan vi anmode om påbud eller anden retsmæssig fritagelse for at beskytte intellektuelle ejendomsrettigheder ved enhver domstol med kompetent jurisdiktion.

14.3. Hele aftalen. Denne aftale (som inkluderer privatlivspolitikken og alle andre regler, der er offentliggjort på webstedet), udgør hele aftalen mellem dig og os om brugen af tjenesterne. Vores undladelse af at udøve eller håndhæve nogen ret eller bestemmelse i denne aftale fungerer ikke som afkald på sådan ret eller bestemmelse. Afsnitstitlerne i denne aftale tjener kun til bekvemmelighed og har ingen juridisk eller kontraktmæssig virkning. Ordet 'inklusive' betyder inklusive uden begrænsning. Hvis en bestemmelse i denne aftale af en eller anden grund dømmes ugyldig eller ikke kan håndhæves, vil de øvrige bestemmelser i denne aftale vstadig gælde, og den ugyldige eller ikke-håndhævelige bestemmelse betragtes som ændret, så den er gyldig og håndhæves i det maksimale tilladte omfang ved lov. Denne aftale og dine rettigheder og forpligtelser heri må ikke overdrages, udliciteres, delegeres eller på anden måde overføres af dig uden Innits forudgående skriftlige samtykke, og enhver forsøgt tildeling, udlicitering, delegering eller overførsel i strid med det foregående vil være ugyldig. Betingelserne i denne aftale er bindende for retssuccessorer.

14.4 Ophavsret/varemærkeinformation. Copyright © 2017, Innit, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Alle varemærker, logoer og servicemærker ("varemærker"), der vises på tjenesterne, er vores ejendom eller andre tredjeparters ejendom. Du har ikke tilladelse til at bruge disse varemærker uden vores forudgående skriftlige samtykke eller samtykke fra en sådan tredjepart, der måtte eje varemærkerne.

Hvis du har spørgsmål om denne aftale, kan du skrive til os på privacy@innit.com eller pr. post til:

  • - Hvis du er bosiddende uden for EU: Innit Privacy, 2345 Yale Street, 1st Floor, Palo Alto, CA, 94306, United States of America
  • - Hvis du er bosiddende i EU: Innit International SCA Privacy, 11, Avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, Luxembourg.

Denne aftale blev sidst revideret den 2. april, 2021.