Vilkår for bruk

1. Vilkår for bruk

Innits nettsted med adressen www.innit.com («nettstedet») og appen «Innit» («appen») er opphavsrettslig beskyttet materiale tilhørende Innit, Inc. (videre omtalt som «Innit»).

Innit tilbyr en tilkoblet matplattform som gir brukerne og familien deres tilgang til avanserte tilpassede funksjoner som omfatter hele livssyklusen for matvarer – fra planlegging, innkjøp og tilbereding av måltider til automatisert matlaging på smarte hvitevarer som appen og nettstedet kan kobles til («tilkoblede produkter»). Slike tjenester kan brukes gjennom nettstedet, tilkoblede produkter og/eller appen (disse tjenestene, nettstedet og appen omtales samlet som «tjenestene»). Vilkårene for bruk («avtalen») fastsetter de juridisk bindende vilkårene for din bruk av tjenestene. Du samtykker i denne avtalen ved å få tilgang til og/eller bruke tjenestene. Du kan ikke få tilgang, bruke tjenestene eller samtykke i avtalen hvis du er under 18 år. Ved å få tilgang til og/eller bruke tjenestene bekrefter og garanterer du at du har rett, fullmakt og kapasitet til å inngå avtalen og overholde alle vilkårene som er fastsatt her. Hvis du ikke er enig i alle vilkårene i avtalen, skal du ikke skaffe deg tilgang til eller bruke tjenestene.

Gjennomgå Innits personvernregler. Vilkårene i personvernreglene inngår i og betraktes som en del av denne avtalen.

2. Spesifikk fraskrivningserklæring

All informasjon i tjenestene (inkludert nettstedet og appen), deriblant oppskrifter, informasjon om næringsinnhold, matlagingsprogrammer, anbefalinger og annen informasjon relatert til mat, helse og/eller ernæring har et rent informasjonsformål og representerer ikke medisinske opplysninger. Innit tar ikke ansvar for matbåren sykdom eller unøyaktigheter, feil eller feilaktige fremstillinger knyttet til matlagingsprogrammer eller produkter, uansett om disse er basert på tredjepartsinformasjon eller rangeringer fra appen eller tjenestene. Før du bruker eller inntar et produkt, bør du lese grundig gjennom all informasjon fra produsenten av de tilkoblede produktene og matvarene eller på selve produktemballasjen og -etikettene, inkludert informasjon om allergener, kontaktinformasjon, informasjon om næringsinnhold og påstått helseeffekt samt fraskrivningserklæringer knyttet til sammensetningen av og funksjonen til kosttilskudd. Ta kontakt med produsenten hvis du ønsker mer informasjon om et produkt. Du har ansvaret for å kontrollere at alle tilkoblede produkter fungerer som de skal, og sørge for at matvarene er tilstrekkelig varmebehandlet. Innit påtar seg ikke ansvar for feil ved tilkoblede produkter eller resulterende skade på eiendom eller personskader.

Informasjonen i tjenestene skal ikke erstatte medisinske råd fra helsepersonell. Ikke bruk informasjon i tjenestene til å diagnostisere eller fastsette behandling av helseproblemer eller sykdommer. Du bør alltid rådføre deg med helsepersonell før du tar beslutninger knyttet til kosthold.

I tillegg til de øvrige begrensningene og fraskrivningserklæringene i denne avtalen fraskriver Innit seg spesifikt alt ansvar for tap og skader knyttet til innholdet i tjenestene.

3. Kontoer

3.1. Opprettelse av en konto. For å kunne bruke visse funksjoner i tjenestene må du registrere en konto («Innit-konto») gjennom appen og oppgi visse opplysninger om deg selv i registreringsskjemaet i appen. Du bekrefter (a) at alle obligatoriske opplysninger du oppgir i registreringen, er sannferdige og riktige, (b) at dette også gjelder oppdaterte opplysninger du oppgir, og (c) at du ikke bryter gjeldende lover, forskrifter eller vilkårene i denne avtalen når du bruker tjenestene. Du kan slette Innit-kontoen din, når som helst og uavhengig av årsak, ved å følge veiledningen i appen. Du finner den samme veiledningen på Innits nettsted for brukerstøtte. Innit kan sperre eller avslutte Innit-kontoen din i henhold til punkt 12.

3.2. Brukerprofil. Ved hjelp av Innit-kontoen din kan du opprette en personlig profil («profil»). Profilen er ikke obligatorisk, men hvis du oppretter en profil og legger inn tilstrekkelig med informasjon, er det enklere for Innit å gi deg relevante opplysninger knyttet til kosthold og ernæring.

3.3. Ansvar knyttet til kontoen. Du har ansvaret for å holde påloggingsinformasjonen for Innit-kontoen din hemmelig og for all aktivitet i denne kontoen. Du samtykker i at du umiddelbart skal varsle Innit om uautorisert bruk og mistanke om uautorisert bruk av Innit-kontoen din og andre sikkerhetsbrudd. Innit verken kan eller skal være ansvarlig for tap og skader som skyldes at du ikke har overholdt kravene ovenfor. Vi beskytter informasjonen i Innit-kontoen din i samsvar med personvernreglene.

4. Lisens og informasjon

4.1. Lisens. I henhold til vilkårene i denne avtalen tilbyr Innit deg en ikke-overførbar, ikke-eksklusiv lisens (uten rett til viderelisensiering) til å (i) bruke tjenestene utelukkende for dine egne, ikke-kommersielle formål og (ii) installere og bruke appen, utelukkende på din egen mobilenhet (smarttelefon, nettbrett eller lignende) og utelukkende for dine egne, ikke-kommersielle formål.

4.2. Spesifikke begrensninger. Rettighetene du får gjennom denne avtalen, er underlagt følgende begrensninger: Du skal ikke (a) lisensiere, selge, leie ut, lease ut, overføre, overdra, distribuere, være vert for eller på andre måter utnytte tjenestene kommersielt, (b) endre, lage avledninger av, demontere eller foreta omvendt kompilering eller konstruksjon av deler av tjenestene, (c) skaffe deg tilgang til tjenestene for å utvikle en tilsvarende eller konkurrerende tjeneste eller, (d) med unntak av det som uttrykkelig er fastsatt i denne avtalen, kopiere, gjengi, distribuere, publisere på nytt, laste ned, vise, legge ut eller overføre deler av tjenestene. Fremtidige utgaver og oppdateringer av tjenestene samt tilføyelser av funksjonalitet til tjenestene er underlagt vilkårene i denne avtalen. Alle varsler om opphavsrett og annen eiendomsrett for innhold på nettstedet må være oppført i alle kopier.

4.3. Endringer. Innit forbeholder seg retten til når som helst å endre, sperre eller avvikle tjenestene (inkludert nettstedet og appen) eller deler av tjenestene, med eller uten forvarsel. Du samtykker i at Innit ikke har ansvar overfor deg eller tredjeparter med hensyn til endringer, sperring eller avvikling av tjenestene eller deler av dem.

4.4. Eierskap. Du samtykker i at alle immaterielle rettigheter, inkludert opphavsrett, patenter, varemerker og forretningshemmeligheter, knyttet til tjenestene (inkludert nettstedet og appen, men ikke brukerinnhold) tilhører Innit eller Innits rettighetshavere. Tilgangen til tjenestene gir verken deg eller tredjeparter rettigheter, eiendomsrettigheter eller interesser til eller i slike immaterielle rettigheter. Innit og Innits leverandører forbeholder seg alle rettigheter som ikke er fastsatt i denne avtalen.

5. Tilgang til tjenestene

5.1. Begrensninger. Din rett til å få tilgang til og bruke tjenestene er personlig og er ikke overførbar til andre personer eller juridiske enheter. Du kan bare få tilgang til og bruke nettstedene og tjenestene for lovlige formål. For at tjenestene skal fungere effektivt, må du også sørge for at registrerings- og kontoinformasjonen din er oppdatert og riktig. I motsatt fall påvirkes tjenestene negativt.

5.2. Avbrudd. Din tilgang til og bruk av tjenestene kan fra tid til annen bli avbrutt av ulike årsaker, som for eksempel, men ikke begrenset til, feil ved utstyr, regelmessig oppdatering, vedlikehold eller reparasjon av tjenestene eller andre aktiviteter som Innit etter eget skjønn kan velge å utføre. Innit skal ikke under noen omstendigheter ha ansvar for tap, kostnader eller skader som oppstår som følge av nedetid, uavhengig av om den er planlagt eller ikke.

5.3. Kompensasjon. Den eneste formen for kompensasjon du har krav på for feil eller mangler ved tjenestene, inkludert relatert programvare og annet materiell tilknyttet tjenestene, er at Innit skal iverksette kommersielt rimelige tiltak for å justere eller reparere den aktuelle tjenesten.

5.4. Kjøpshistorikk. I forbindelse med tjenestene kan det samles inn opplysninger om bruken av tjenestene. I så fall er innsamlingen og bruken av slike opplysninger underlagt den nyeste utgaven av Innits personvernregler.

6. Brukerinnhold

6.1 Brukerinnhold. Enkelte funksjoner i tjenestene kan gi brukere muligheten til frivillig å sende inn eller dele brukerinnhold med Innit eller andre brukere. I den grad slike funksjoner tilbys i tjenestene, gjelder punkt 6. «Brukerinnhold» omfatter alt av informasjon og innhold den aktuelle brukeren sender inn til eller bruker i tjenestene (f.eks. innhold i brukerens profil eller foruminnlegg). Du står alene ansvarlig for brukerinnholdet ditt. Du påtar deg all risiko knyttet til bruk av brukerinnholdet ditt, inkludert hvorvidt det er riktig, fullstendig og nyttig for andre, samt for videreformidling til andre av brukerinnholdet ditt som medfører at du eller tredjeparter kan identifiseres. Herved bekrefter og garanterer du (i) at du eier eller har lisensene, rettighetene og/eller samtykket som kreves for å kunne benytte brukerinnholdet ditt i tjenestene slik det er beskrevet i denne avtalen, og (ii) at brukerinnholdet ditt ikke bryter med retningslinjene for akseptabel bruk (se nedenfor). Du kan ikke oppgi eller gi inntrykk av at brukerinnholdet ditt på noen måte tilbys, støttes eller er godkjent av Innit. Ettersom du alene (og ikke Innit) er ansvarlig for brukerinnholdet ditt, risikerer du å stå ansvarlig hvis brukerinnholdet ditt for eksempel bryter med retningslinjene for akseptabel bruk (se punkt 7 nedenfor). Innit er ikke forpliktet til å sikkerhetskopiere brukerinnhold, og brukerinnhold kan når som helst slettes. Hvis du ønsker å sikkerhetskopiere brukerinnholdet ditt, har du alene ansvaret for dette. Vi beskytter brukerinnholdet ditt i samsvar med personvernreglene.

6.2 Lisens. Ved å benytte brukerinnholdet ditt i tjenestene gir du automatisk, og du bekrefter og garanterer at du har rett til å gi, Innit en ugjenkallelig, ikke-eksklusiv, vederlagsfri og fullt betalt verdensomspennende lisens til å gjengi, distribuere, offentliggjøre, lage avledninger av, integrere i annet materiale og på andre måter benytte brukerinnholdet ditt samt viderelisensiere det ovennevnte for et hvilket som helst formål.

6.3 Tilbakemeldinger. Innit behandler tilbakemeldinger og forslag fra deg til Innit som informasjon som ikke omfattes av taushetsplikt eller eiendomsrett. Med mindre det er inngått en skriftlig avtale med Innit om noe annet, samtykker du i at du ikke skal sende Innit informasjon eller forslag du betrakter som konfidensielle eller eiendomsrettslig beskyttet. Du samtykker i at du gir Innit en lisens i hele det omfanget som er fastsatt under punkt 6.2 ovenfor, i forbindelse med tilbakemeldinger og forslag du sender til Innit.

7. Retningslinjer for akseptabel bruk

Nedenfor defineres Innits retningslinjer for akseptabel bruk, som fra tid til annen kan oppdateres.

7.1. Du samtykker i at du ikke skal bruke tjenestene til å samle, laste opp, overføre, vise eller distribuere brukerinnhold som (a) bryter rettighetene til tredjeparter, inkludert rettigheter knyttet til opphavsrett, varemerker, patenter, forretningshemmeligheter, etikk, personvern, publisitet eller andre immaterielle rettigheter eller eiendomsrettigheter, (b) er ulovlig, trakasserende, støtende, rettsstridig, truende, skadelig, krenker andres personvern, er vulgært, ærekrenkende, feilaktig, bevisst villedende, nedsettende, pornografisk, uanstendig, klart støtende (f.eks. materiale som fremmer rasisme, intoleranse, hat eller fysisk skade overfor eller mot grupper eller enkeltpersoner) eller andre former for støtende materiale som kan være skadelig for barn, eller (c) bryter lover, forskrifter eller forpliktelser eller begrensninger pålagt av tredjeparter.

7.2. I tillegg samtykker du i at du ikke skal bruke tjenestene til å (a) laste opp, overføre eller distribuere datavirus, ormer eller annen programvare utviklet for å skade eller endre datasystemer eller data, (b) uoppfordret eller uautorisert distribusjon av annonser, markedsføringsmateriell, søppelpost, nettsøppel, kjedebrev, pyramidespill eller andre typer uoppfordret utsendelse eller kopiering av meldinger, uavhengig av om disse er kommersielle eller ikke, (c) samle inn, hente eller sette sammen informasjon eller opplysninger om andre brukere, inkludert e-postadresser, uten deres samtykke, (d) manipulere eller forstyrre servere eller nettverk knyttet til tjenestene, bryte regler, retningslinjer eller rutiner for slike nettverk eller på andre måter forstyrre virksomheten vår eller leveringen av tjenestene, (e) forsøke å få uautorisert tilgang til tjenestene, andre datasystemer eller nettverk som er tilknyttet eller brukes sammen med tjenestene, ved å avdekke passord eller ved hjelp av andre metoder eller (f) trakassere andre eller forstyrre bruken deres av tjenestene og brukeropplevelsen.

7.3. Vi forbeholder oss retten til (men er i henhold til denne avtalen ikke forpliktet til) å gjennomgå brukerinnhold, gjøre undersøkelser og/eller sette i verk nødvendige tiltak overfor deg, etter eget skjønn, hvis du bryter retningslinjene for akseptabel bruk eller andre vilkår i avtalen. Eksempler på slike tiltak er å fjerne eller endre brukerinnholdet ditt, sperre eller avslutte Innit-kontoen din i samsvar med punkt 12 og/eller rapportere deg til politimyndighetene. Vi kan også fjerne eller endre brukerinnholdet ditt hvis det etter vårt skjønn bryter rettighetene til, skader eller truer sikkerheten til andre personer, bryter med punkt 7.1 ovenfor eller gjør oss eller andre personer ansvarlige. For å etterkomme berettigede forespørsler fra myndigheter, stevninger eller rettskjennelser eller beskytte bedriften og kundene våre kan vi få tilgang til og videreformidle informasjon vi anser for å være nødvendig, inkludert brukernavnet og passordet til Innit-kontoen din samt IP-adresse, trafikkinformasjon, brukshistorikk og brukerinnhold.

8. Appbutikker, tredjeparters nettsteder og annonser og andre brukere

8.1 Appbutikker. Du bekrefter og samtykker i at tjenestenes tilgjengelighet avhenger av tredjepartsnettstedet du lastet ned appen fra («appbutikken»), som for eksempel Apple App Store. Du samtykker i at denne avtalen inngås mellom deg og Innit, ikke mellom deg og appbutikken. Innit, ikke appbutikken, har alene ansvaret for appen, innholdet i den og tilknyttet oppdatering, brukerstøtte og garanti samt behandlingen av alle krav relatert til appen (f.eks. ansvar, overholdelse av juridiske krav og krenkelse av immaterielle rettigheter). Du samtykker i å betale eventuelle gebyrer fra appbutikken relatert til appen. Du samtykker i at du skal overholde, og lisensen din for bruk av appen forutsetter at du overholder, alle gjeldende avtaler, bruks- og tjenestevilkår og andre retningslinjer for appbutikken. Du samtykker i at appbutikken (og appbutikkens tilknyttede selskaper) er begunstiget tredjepart i henhold til denne avtalen og har rett til å håndheve avtalen.

8.2 Merknader for Apple App Store. Følgende vilkår gjelder dersom du bruker appen fra Apple App Store.

8.2.1. Bekreftelse: Innit og du bekrefter at denne avtalen bare inngås mellom Innit og deg, ikke med Apple. Innit, ikke Apple, er alene ansvarlig for appen og innholdet i den. I den grad denne avtalen fastsetter mindre restriktive bruksregler for appen sammenlignet med bruksreglene for apper i, eller på andre måter er i motstrid med, vilkårene for bruk av App Store, gjelder Apples mer restriktive eller motstridende vilkår.

8.2.2. Lisensens omfang: Du får en ikke-overførbar lisens for bruk av appen på et iOS-produkt du eier eller har tilgang til, i tråd med bruksreglene som er fastsatt i vilkårene for bruk av App Store.

8.2.3. Oppdatering og støtte: Innit har alene ansvaret for å tilby oppdateringer og brukerstøtte for appen, i tråd med denne avtalen eller kravene i den gjeldende lovgivningen. Innit og du bekrefter at Apple ikke har noen form for forpliktelse med hensyn til å levere oppdateringer eller brukerstøtte knyttet til appen.

8.2.4. Garanti: Innit er alene ansvarlig for eventuelle garantier knyttet til programvareprodukter, både uttrykte og implisitte gjennom lovgivningen, såfremt de ikke er utelatt. Hvis appen ikke oppfyller eventuelle gjeldende garantier, kan du varsle Apple om dette, og Apple skal deretter refundere det du betalte for appen. I den grad den gjeldende lovgivningen tillater det, skal Apple ikke ha noen andre garantiforpliktelser i forbindelse med appen, og Innit bærer alene ansvaret for krav, tap, erstatningsansvar, skader, kostnader og utgifter som eventuelt oppstår som følge av manglende oppfyllelse av eventuelle garantier.

8.2.5. Krav knyttet til produktet: Innit og du bekrefter at Innit, ikke Apple, har ansvaret for å håndtere krav fra deg eller tredjeparter knyttet til appen eller din besittelse eller bruk av den, inkludert, men ikke begrenset til (i) krav knyttet til produktansvar, (ii) påstander om at appen ikke oppfyller gjeldende juridiske eller forskriftsmessige krav, og (iii) krav knyttet til forbrukervern og lignende lovgivning. Denne avtalen begrenser ikke Innits ansvar overfor deg ut over det som tillates av den gjeldende lovgivningen.

8.2.6. Immaterielle rettigheter: Ved eventuelle påstander fra tredjeparter om at appen eller din besittelse og bruk av den krenker de immaterielle rettighetene til denne tredjeparten, bekrefter Innit og du at Innit, ikke Apple, alene har ansvaret for undersøkelser, forsvar, avtaler og innfrielse av slike krav knyttet til immaterielle rettigheter.

8.2.7. Overholdelse av juridiske krav: Du bekrefter og garanterer (i) at du ikke er bosatt i et land som myndighetene i USA har innført sanksjoner overfor eller utpekt som et land som støtter terrororganisasjoner, og (ii) at du ikke står oppført i USAs liste over parter som er forbudte eller omfattes av begrensninger.

8.2.8. Navn og adresse. Eventuelle spørsmål, klager eller krav knyttet til denne avtalen sendes til support-no@Innit.com. De kan også sendes i posten til denne adressen:

Innit International SCA, 11 Avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, Luxembourg

8.2.9. Tredjeparters avtalevilkår: Du må oppfylle gjeldende avtalevilkår hos tredjeparter når du bruker appen.

8.2.10. Begunstigede tredjeparter: Innit og du bekrefter og samtykker i at Apple og Apples datterselskaper er begunstigede tredjeparter i henhold til denne avtalen, og, når du samtykker i vilkårene i avtalen, at Apple i egenskap av begunstiget tredjepart i avtalen har rett til (og anses for å ha samtykket i denne rettigheten) å håndheve avtalen overfor deg.

8.3 Tredjeparters nettsteder og tilknyttede nettsteder. Tjenestene kan ha koblinger til nettsteder og annonser fra tredjeparter (samlet omtalt som «tredjeparters nettsteder og annonser»). Tredjeparters nettsteder og annonser kontrolleres ikke av Innit, og Innit har ikke ansvaret for slike nettsteder og annonser. Hvis Innit tilbyr koblinger til tredjeparters nettsteder og annonser, gjøres dette utelukkende av praktiske hensyn. Innit verken gjennomgår, godkjenner, overvåker, støtter, bekrefter eller stiller garantier med hensyn til tredjeparters nettsteder og annonser. Din bruk av tredjeparters nettsteder og annonser skjer på egen risiko. Når du følger slike koblinger, er din bruk av nettstedet underlagt den aktuelle tredjepartens vilkår og retningslinjer, inkludert rutinene deres for personvern og datainnsamling. Vi oppfordrer deg til å lese vilkårene for bruk av slike nettsteder og foreta undersøkelsene du selv mener er nødvendige, før du innleder transaksjoner med tredjeparter.

8.4 Ansvarsfritak. Med dette fritar du oss og lederne, medarbeiderne, representantene og etterfølgerne våre fra ansvar knyttet til alle former for erstatningskrav, krav, tap, skader, rettigheter og søksmål, inkludert personskader, dødsfall og skade på eiendom, som direkte eller indirekte er tilknyttet eller oppstår som følge av interaksjon med eller funksjonaliteten til appbutikker, andre brukere av tjenestene, tilkoblede produkter eller tredjeparters nettsteder og annonser.

9. Fraskrivningserklæring

Tjenestene (inkludert nettstedet, appen og innhold fra Innit) tilbys uten noen form for garantier for funksjonalitet, kvalitet eller tilgjengelighet, og vi (og våre leverandører, morselskaper, tilknyttede selskaper og relaterte selskaper) fraskriver oss uttrykkelig alle former for garantier og betingelser, både uttrykte og implisitte, inkludert garantier om eller betingelser for salgbarhet, egnethet til bestemte formål, eiendomsrett, avbruddsfri bruk, riktighet og mot rettighetsbrudd. Vi (og våre leverandører, morselskaper, tilknyttede selskaper og relaterte selskaper) gir ingen garantier om at tjenestene (inkludert nettstedet, appen og innhold fra Innit) (a) innfrir kravene dine, (b) er tilgjengelige uten avbrudd, forsinkelser og feil eller (c) er feilfrie, pålitelige, fullstendige, lovlige og sikre. Vi (og våre leverandører, morselskaper, tilknyttede selskaper og relaterte selskaper) gir ingen garantier med hensyn til tredjeparters nettsteder og annonser. Se også den spesifikke fraskrivningserklæringen under punkt 2.

Enkelte jurisdiksjoner tillater ikke utelatelse av implisitte garantier, slik at du kanskje ikke omfattes av utelatelsen ovenfor.

10. Ansvarsbegrensning

Ikke under noen omstendigheter skal vi (og/eller leverandørene våre) ha ansvar overfor deg eller tredjeparter for tapt fortjeneste, indirekte skader, følgeskader, tilfeldige skader, spesielle skader eller straffeskader som oppstår som følge av denne avtalen eller din bruk av, eller manglende mulighet til å bruke, tjenestene (inkludert nettstedet, appen og innhold fra Innit) eller tredjeparters nettsteder og annonser, selv om vi er orientert om risikoen for slike skader. Tilgang til og bruk av tjenestene og tredjeparters nettsteder og annonser skjer etter eget skjønn og på egen risiko, og du står alene ansvarlig for eventuelle resulterende skader på datasystemet ditt eller tap av data. Til tross for eventuell motstrid med andre vilkår i denne avtalen er vårt (og våre leverandørers) ansvar overfor deg for skader som oppstår som følge av eller er tilknyttet denne avtalen eller tjenestene, uavhengig av årsak og fremgangsmåte, til enhver tid begrenset til beløpet som er høyest av (a) fem hundre svenske kroner (SEK 500) eller (b) beløp du eventuelt har betalt til Innit i løpet av de siste tolv (12) månedene.

Enkelte jurisdiksjoner tillater ikke utelatelse av implisitte garantier, slik at du kanskje ikke omfattes av utelatelsen ovenfor.

11. Straffefrihet

Du samtykker i å holde Innit og Innits morselskaper, datterselskaper, tilknyttede selskaper, relaterte selskaper, leverandører, rettighetshavere og samarbeidspartnere og lederne, medarbeiderne, representantene og etterfølgerne deres skadesløse overfor alle krav, inkludert krav for kostnader og advokatutgifter, fra tredjeparter som skyldes eller oppstår som følge av (i) din bruk av tjenestene, (ii) brukerinnholdet ditt eller (iii) brudd på denne avtalen. Innit forbeholder seg retten til, på din bekostning, å alene påta seg forsvaret og behandlingen av eventuelle saker der du er pålagt å holde oss skadesløse, og du samtykker i å samarbeide med oss i forsvaret mot slike krav. Du samtykker i at du ikke skal inngå forlik i saker uten skriftlig samtykke på forhånd fra Innit. Innit skal gjøre sitt beste på å varsle deg om slike krav, søksmål eller rettsbehandlinger så snart vi blir oppmerksomme på dem.

12. Gyldighet og oppsigelse

I henhold til dette punktet skal denne avtalen ha full kraft og virkning mens du bruker tjenestene. Vi kan (a) oppheve rettighetene dine til å bruke tjenestene (inkludert Innit-kontoen din) eller si opp avtalen, etter eget skjønn, når som helst og uavhengig av årsak, inkludert bruk av tjenestene som bryter avtalen, eller hvis vi tror at du er under 18 år. Ved oppsigelse av avtalen sperres Innit-kontoen din og tilgangen til tjenestene umiddelbart. Du forstår at brukerinnhold som eventuelt er tilknyttet Innit-kontoen din, slettes fra databasene våre ved oppsigelse av Innit-kontoen. Innit har ikke noen form for ansvar overfor deg i tilknytning til oppsigelse av denne avtalen, inkludert oppsigelse av Innit-kontoen din og sletting av brukerinnholdet ditt. Etter at avtalen er oppsagt, er følgende vilkår i avtalen fortsatt gyldige: punkt 2, 4.2–4.4, 6–14.

13. Retningslinjer for opphavsrett

Innit respekterer andres immaterielle rettigheter og ber brukerne av tjenestene våre om å gjøre det samme. I tilknytning til tjenestene har vi innført retningslinjer for opphavsrett som gir oss muligheten til å fjerne materiale som krenker rettigheter, og, når det er nødvendig, fjerne brukere av tjenestene som gjentatte ganger krenker immaterielle rettigheter, inkludert opphavsrett. Hvis du mener at en av brukerne våre gjennom sin bruk av tjenestene bryter opphavsretten for et verk, og du ønsker at det aktuelle materialet skal fjernes, må et skriftlig varsel med følgende informasjon (i henhold til punkt 17 U.S.C. § 512(c) i den amerikanske OCILLA-lovgivningen) sendes til opphavsrettsagenten vår:

  • underskriften din (fysisk eller elektronisk)
  • identifisering av verket eller verkene du mener at opphavsretten er brutt for
  • identifisering av materialet på tjenestene som du mener at krenker opphavsretten og du ber oss om å fjerne
  • informasjonen som kreves for å finne det aktuelle materialet
  • adressen, telefonnummeret og e-postadressen din
  • en erklæring om at du oppriktig mener at bruken av det aktuelle materialet ikke er godkjent av opphavsmannen, en representant for vedkommende eller i henhold til lovgivningen
  • en erklæring om at informasjonen i varslet er riktig, og, vel vitende om risikoen for å bli tiltalt for mened, at du eier de aktuelle opphavsrettighetene eller har fullmakt til å handle på vegne av opphavsmannen

Vær oppmerksom på at en klagende part som fremstiller fakta feilaktig (uriktig fremstilling) i et slikt skriftlig varsel, i henhold til punkt 17 U.S.C. § 512(c) i den amerikanske OCILLA-lovgivningen automatisk blir ansvarlig for skader, kostnader og advokatutgifter vi pådrar oss i forbindelse med det skriftlige varslet og påstanden om krenkelse av opphavsretten.

Innits opphavsrettsagent er Eugenio Garcia, som har e-postadressen Privacy@Innit.com.

14. Personopplysninger

I henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2016/679 av 27. april 2016 («personvernforordningen») skal personopplysningene brukerne gir oss, lagres trygt i Innits database. Formålet med bruken av opplysningene er å tilby en tilpasset brukeropplevelse for Innits tjenester og/eller i kontraktforholdet mellom brukeren og Innit.

Disse opplysningene lagres bare så lenge det er helt nødvendig for å oppnå formålene som er nevnt ovenfor.

I forbindelse med personvernforordningen har du rett til å få tilgang til og korrigere personopplysningene dine ved å kontakte Innit (dpo@innit.com) og oppgi fornavnet og etternavnet ditt samt e-postadresse for pålogging.

Du finner mer informasjon i personvernreglene og retningslinjene for informasjonskapsler.

15. Generelt

15.1. Endringer i vilkårene for bruk. Denne avtalen blir fra tid til annen endret. Ved betydelige endringer kan vi varsle deg ved å sende en e-post til den siste e-postadressen du har gitt oss (hvis du har oppgitt e-postadresse), og/eller publisere et varsel om endringene godt synlig på nettstedet. Betydelige endringer i avtalen trer i kraft på datoen som kommer først av tretti (30) kalenderdager etter at vi varslet deg per e-post (hvis dette er aktuelt), eller tretti (30) kalenderdager etter at vi publiserte varslet om endringene på nettstedet eller i appen. Endringene trer i kraft umiddelbart for nye brukere av nettstedet eller appen. Du har selv ansvaret for å holde e-postadressen din oppdatert hos Innit. Dersom den siste e-postadressen du har gitt oss, ikke lenger er gyldig, eller vi av andre årsaker ikke kan sende deg varslet beskrevet ovenfor, regnes endringene som beskrives i varslet, som annonsert når vi har sendt e-posten med varslet. Ved fortsatt bruk av tjenestene etter at slike endringer er annonsert, bekrefter du at du samtykker i endringene og er bundet av de tilknyttede vilkårene.

15.2. Gjeldende lovgivning. Denne avtalen er underlagt lovgivningen i delstaten California i USA, uten hensyn til prinsipper innenfor internasjonal privatrett som kan gi muligheter for at lovgivningen anvendes i andre jurisdiksjoner. Du samtykker i at alle slike krav og tvister behandles av delstatsdomstolene og de føderale domstolene i San Mateo County i California. Uavhengig av det foregående kan vi beskytte våre immaterielle rettigheter ved å søke rettslige pålegg eller annen oppreisning gjennom en kompetent domstol.

15.3. Hele avtalen. Denne avtalen (som inkluderer personvernreglene og andre regler som publiseres på nettstedet) utgjør hele avtalen mellom deg og oss for bruk av tjenestene. Dersom vi unnlater å benytte oss av eller håndheve rettigheter eller vilkår i avtalen, innebærer ikke dette at vi gir avkall på de aktuelle rettighetene eller vilkårene. Titlene på punktene i avtalen har et rent praktisk formål og har ingen juridisk eller kontraktsmessig effekt. Med ordet «inkludert» mener vi «inkludert uten begrensninger». Hvis ett eller flere vilkår i avtalen anses for å være ugyldige eller ikke kan håndheves, uavhengig av årsak, har dette ingen innvirkning på de øvrige vilkårene i avtalen, og vilkårene som er ugyldige eller ikke kan håndheves, regnes som endret, slik at de fortsatt er gyldige og kan håndheves i den grad lovgivningen tillater det. Denne avtalen, med alle rettigheter og forpliktelser, kan ikke overdras, delegeres bort eller på andre måter overføres av deg uten skriftlig samtykke på forhånd fra Innit, og eventuelle forsøk på overdragelse, delegering eller overføring som bryter med det ovennevnte, anses for å være ugyldige. Vilkårene i avtalen er bindende for parter avtalen eventuelt overdras til.

15.4 Informasjon om opphavsrett og varemerker. Copyright © 2019, Innit, Inc. Med enerett. Alle varemerker, logoer og tjenestemerker («varemerker») som vises i tjenestene, tilhører Innit eller tredjeparter. Du kan ikke bruke slike varemerker uten skriftlig samtykke på forhånd fra oss eller tredjeparten som eier det aktuelle varemerket.

Hvis du har spørsmål om denne avtalen, kan du skrive til oss på privacy@innit.com. Postadresser:

  • - Hvis du ikke er bosatt i et EU-land: Innit Privacy, 399 Bradford St., Suite 105, San Mateo, CA 94036, USA
  • - Hvis du er bosatt i et EU-land: Innit International SCA Privacy, 11, Avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, Luxembourg

Denne avtalen ble sist oppdatert 4. april 2019.