');

Ogólne warunki użytkowania Innit

Ogólne warunki użytkowania zawierają informacje dotyczące warunków zapewniających użytkownikom dostęp do witryny www.innit.com (il "Sito") („Witryny”) i korzystanie z aplikacji mobilnych Innit mobiles („Usług Innit”).

Prosimy uważnie zapoznać się z warunkami, polityką prywatności [Polityką prywatności] i innymi warunkami, o których mowa, przed wejściem do Witryny lub korzystaniem z Usług oferowanych przez platformę Innit.

Poprzez wejście na Stronę i/lub korzystanie z Usług Innit Użytkownik oświadcza, że w pełni zapoznał się i akceptuje Ogólne warunki użytkowania. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada prawo i zdolność do zaakceptowania niniejszych warunków. Jeśli Użytkownik nie akceptuje wszystkich warunków, nie powinien odwiedzać Witryny ani korzystać z Usług Innit.

Aplikacje mobilne są dostępne bezpłatnie na platformach pobierania Apple Store i Google Play („Platformach pobierania”). Innit ponosi wyłączną odpowiedzialność za aplikacje, ich zawartość i utrzymanie. Wszelkie reklamacje dotyczące aplikacji należy kierować do Innit. W sprawie zwrotów lub innych pytań związanych z użytkowaniem Platform pobierania należy zapoznać się z ich warunkami użytkowania.

Witryna i aplikacje mobilne są wydawane i obsługiwane przez Innit International SCA, (« Innit »), spółkę komandytowo-akcyjną, regulowaną prawem luksemburskim, z siedzibą pod adresem 1 avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luksemburg.

Witryna i dane aplikacji mobilnych są hostowane przez Amazon Web Services.

1. Informacje na temat Innit

Możesz skontaktować się z Innit za pośrednictwem

• e-maila support-pl@innit.com

• poczty: Innit International SCA, 11 avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luksemburg, Luksemburg.

2. Usługi Innit

Innit oferuje platformę kulinarną on-line, która zapewnia użytkownikom spersonalizowane usługi planowania posiłków (w formie przepisów zależnych od profilu użytkownika), filmy i usługi związane z przygotowaniem posiłków i gotowaniem, połączone z inteligentnymi urządzeniami marek partnerskich („Urządzenia połączone”). Usługi powiązane z Urządzeniami połączonymi są przedmiotem abonamentu premium, którego Ogólne warunki sprzedaży dostępne są pod poniższym linkiem: [Ogólne warunki sprzedaży].

Usługi Innit mogą zawierać linki do witryn internetowych, zasobów i reklam osób trzecich, mogących zainteresować Użytkownika.

Wszelkie dostępne informacje dotyczące Usług Innit, w szczególności przepisy, zalecenia, oceny, analizy, informacje o wartościach odżywczych, informacje dotyczące żywności i/lub zdrowia i odżywiania mają charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowią zaleceń ani porad medycznych. Nie mogą być wykorzystywane do diagnozowania ani leczenia problemów ze zdrowiem lub choroby, zaś Innit nie ponosi odpowiedzialności za choroby spowodowane nieodpowiednią dietą. Przed zmianą nawyków dietetycznych lub żywnościowych należy zawsze zasięgnąć porady profesjonalisty do spraw zdrowia.

Usługi Innit wykorzystują informacje dostarczone przez użytkowników i producentów produktów spożywczych. Innit nie ponosi odpowiedzialności za skład i dokładne pochodzenie stosowanych produktów spożywczych. Przed użyciem lub spożyciem produktu Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z informacjami podanymi przez producentów na opakowaniu i etykietach produktów spożywczych, w szczególności dotyczącymi alergenów spożywczych, wartości odżywczych, dopuszczalnych oświadczeń zdrowotnych w zakresie struktury i funkcji suplementów diety.

Usługi Innit wykorzystują również informacje dostarczone przez producentów Urządzeń połączonych. Innit nie ponosi odpowiedzialności za nieścisłości lub nieprawdziwe oświadczenia dotyczące programów i produktów do gotowania, w szczególności, gdy opierają się one na tych informacjach lub na ocenach wygenerowanych przez Usługi Innit. Innit nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie Urządzeń połączonych, szkody materialne lub powiązane obrażenia ciała. Użytkownik powinien zapoznać się ze wszystkimi informacjami dostarczonymi przez producentów Urządzeń połączonych. Ponosi on również odpowiedzialność za zapewnienie ich prawidłowego działania.

3. Konto Innit

Aby korzystać z Usług Innit, należy utworzyć konto w aplikacji mobilnej („Konto”) i podać dane osobowe wskazane w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik zobowiązuje się dostarczyć kompletne i zgodne z prawem informacje oraz powiadomić nas o wszelkich ich zmianach. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Usług Innit zgodnie z prawem, obowiązującymi przepisami i niniejszymi Ogólnymi warunkami użytkowania.

Konto Innit umożliwia utworzenie profilu użytkownika poprzez podanie danych osobowych takich jak wzrost, waga, dieta, upodobania i produkty, których Użytkownik chce uniknąć w swoich posiłkach. Użytkownik nie jest zobowiązany do wypełnienia profilu, ale im więcej danych będzie on zawierał, tym bardziej szczegółowe informacje na temat problemów dietetycznych i żywnościowych będzie mógł mu dostarczyć Innit. Innit zobowiązuje się przechowywać te informacje zgodnie ze swoją [Polityką prywatności].

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za utrzymanie poufności identyfikatora i hasła do konta i za swoją aktywność. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Innit o każdym nieautoryzowanym lub podejrzewanym nieautoryzowanym użyciu jego konta oraz o wszelkim innym naruszeniu bezpieczeństwa.

Innit zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia konta użytkownika, jeśli narusza ono powyższe warunki. Takie usunięcie nie stanowi szkody dla wykluczonego użytkownika, któremu nie przysługuje w związku z tym żadne odszkodowanie. Usunięcie konta nie wyklucza możliwości podjęcia przez Innit działań prawnych przeciwko Użytkownikowi, jeśli będzie to uzasadnione. Innit nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody wynikające z naruszenia powyższych warunków.

4. Dostęp do witryny i usług Innit

Prawo dostępu do Witryny i korzystania z Usług Innit jest osobiste i nie może być przekazane innej osobie. Użytkownik jest uprawniony do dostępu do Witryny i korzystania z Usług Innit wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Przypominamy, że Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia zgodności i aktualności informacji dotyczących Konta w celu zapewnienia prawidłowego działania Usług Innit i zachowania poufności identyfikatora i hasła.

Dostęp Użytkownika do Witryny i korzystanie z Usług Innit może zostać przerwane z różnych powodów (takich jak awaria sprzętu, okresowe aktualizacje, konserwacja lub naprawa Usług Innit). Innit zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zmiany dostępu do Witryny lub Usług Innit bez wcześniejszego ostrzeżenia. Innit nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli z jakiegokolwiek powodu Witryna lub Usługi Innit nie będą dostępne przez określony czas, a także za jakiekolwiek straty, koszty lub szkody wynikające z zaplanowanego lub nieoczekiwanego przestoju.

W przypadku awarii lub niewykonania Usług Innit, w tym wszelkiego związanego z nimi oprogramowania lub innych sprzętów dostarczonych w związku z tymi Usługami, Innit zobowiązuje się dołożyć wszelkich uzasadnionych ekonomicznie starań w celu dokonania wszelkich dostosowań lub napraw danej usługi.

5. Treść użytkownika

Niektóre funkcje Usług Innit mogą umożliwiać użytkownikom dodawanie lub udostępnianie treści użytkownika („Treść Użytkownika”) Innit lub innym użytkownikom. Niniejsza sekcja ma zastosowanie w zakresie, w jakim dostępne są takie funkcje.

Treści Użytkownika odnoszą się do wszelkich elementów, za pomocą których użytkownicy wnoszą wkład do Usług Innit i wszelkich związanych z nimi usług interaktywnych. Każdy Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje Treści Użytkownika.

Treść Użytkownika musi być dokładna, precyzyjna, szczera, zgodna z Ogólnymi warunkami użytkowania i przepisami obowiązującymi we Francji i w kraju, z którego została nadana.

Treść Użytkownika nie może:

• zawierać elementów, które są niezgodne z prawem, zniesławiające, obsceniczne, ewidentnie obraźliwe, oszczercze, nienawistne lub podżegające, grożące, nękające lub noszące znamiona nękania, zakłócające spokój, niepokojące, powodujące niepotrzebny stres, żenujące, alarmujące, irytujące dla osób trzecich, przestępcze, szkodliwe, fałszywe, promujące sceny o wyraźnie seksualnym charakterze lub promujące przemoc lub dyskryminację ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek;

• naruszać prawa osoby trzeciej, łamać jakichkolwiek przepisów prawa, regulacji, zobowiązań prawnych wobec osoby trzeciej lub ograniczeń nałożonych przez osobę trzecią;

• wprowadzać w błąd lub naruszać prawa własności intelektualnej, a w szczególności prawa autorskie, prawa do baz danych lub znaków towarowych osób trzecich, naruszać prywatność lub intymność osób trzecich;

• popierać, promować i pomagać w czynie bezprawnym;

• być używana w celu podszywania się pod osoby trzecie lub wprowadzenia w błąd co do powiązania z daną osobą lub stwarzania wrażenia, że pochodzi ona od użytkownika.

Użytkownik nie może twierdzić ani sugerować, że jego Treść Użytkownika jest dostarczana, sponsorowana lub zatwierdzona w jakikolwiek sposób przez Innit.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za tworzenie ewentualnych kopii zapasowych Treści Użytkownika.

6. Akceptowalne wykorzystanie

Użytkownik zgadza się na korzystanie z Witryny i z Usług Innit wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Użytkownik nie może korzystać z Usług Innit w sposób naruszający jakiekolwiek obowiązujące lokalne, krajowe lub międzynarodowe przepisy prawa lub regulacje, ani też wykorzystywać, ponownie wykorzystywać, zbierać, pobierać, przesyłać, wyświetlać lub rozpowszechniać jakichkolwiek materiałów, które nie spełniają poniższych warunków. Użytkownik zobowiązuje się również nie korzystać bez zezwolenia, nie uszkadzać ani nie zakłócać żadnej części naszej Witryny lub Usługi, ani żadnej sieci lub sprzętu wykorzystywanego do świadczenia Usługi.

Użytkownik zgadza się nie korzystać z Witryny i z Usług Innit w celu:

• pobierania, przesyłania lub rozpowszechniania wirusów komputerowych lub oprogramowania mającego na celu uszkodzenie lub zmianę systemu komputerowego lub danych;

• wysyłania niechcianych lub nieautoryzowanych reklam, materiałów promocyjnych, niechcianych e-maili, spamu, łańcuszków, piramid finansowych lub jakiejkolwiek innej formy powielanych lub niechcianych wiadomości, zarówno komercyjnych, jak i innego typu;

• gromadzenia lub zbierania informacji lub danych dotyczących innych użytkowników, w tym adresów e-mail, bez ich zgody;

• zakłócania pracy serwerów lub sieci połączonych z Usługami Innit lub naruszania zasady, polityk lub procedur takich sieci lub zakłócania w inny sposób działania czy też świadczenia Usług Innit;

• próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Usług Innit, innych systemów informatycznych bądź sieci połączonych lub wykorzystywanych wraz z Usługami Innit, poprzez wydobycie haseł lub innych środków; lub

• nękania lub zakłócania procesu korzystania z Usług Innit przez innego użytkownika.

Innit zastrzega sobie prawo do wglądu w dowolną Treść Użytkownika, do zbadania i/lub podjęcia odpowiednich działań przeciwko Użytkownikowi, według własnego uznania, jeśli Użytkownik naruszy obowiązującą politykę użytkowania lub jakiekolwiek inne postanowienie Ogólnych warunków użytkowania, w tym do usunięcia lub zmiany Treści Użytkownika, zawieszenia lub zamknięcia Konta Użytkownika i/lub powiadomienia organów ścigania, w tym jeśli uzna, że Użytkownik narusza prawa osób trzecich, szkodzi lub zagraża bezpieczeństwu osób trzecich lub wiąże się z odpowiedzialnością Innit lub osób trzecich. W celu spełnienia uzasadnionych wniosków rządowych, nakazów i wyroków sądowych oraz w celu ochrony naszej firmy i naszych klientów w postępowaniach prawnych, możemy uzyskać dostęp i ujawnić wszelkie informacje, które uznamy za niezbędne lub stosowne, w tym nazwę użytkownika i hasło do konta, adres IP i informacje o aktywności, historię użytkowania i Treść Użytkownika.

7. Własność intelektualna, patenty i znaki handlowe

Innit International SCA jest właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej, patentów, znaków towarowych, oprogramowania Witryny i Usług Innit oraz wszystkich materiałów opublikowanych w Witrynie i Usługach Innit (takich jak tekst, grafika, logotypy, obrazy, pliki do pobrania w formie cyfrowej, kompilacje danych itp.), z wyjątkiem Treści Użytkownika i elementów należących do osób trzecich. Prace te są chronione przez amerykańskie i międzynarodowe przepisy dotyczące własności intelektualnej, praw autorskich i ochrony baz danych. Wszystkie te prawa są zastrzeżone. Użytkownik nie jest uprawniony do ich kompilacji, ekstrakcji i/lub wykorzystywania bez uprzedniej pisemnej zgody Innit lub właściciela będącego osobą trzecią.

Innit szanuje własność intelektualną innych osób i o to samo prosi użytkowników Usług Innit. Jeśli uważasz, że którekolwiek z Twoich praw własności intelektualnej zostało wykorzystane w sposób, który mógłby wskazywać na naruszenie tych praw, postępuj zgodnie z naszą [Procedurą zgłaszania naruszenia praw].

8. Licencja i dostęp

Z zastrzeżeniem postanowień Ogólnych warunków użytkowania, Innit udziela ograniczonej, niewyłącznej i niezbywalnej licencji na dostęp do Witryny i korzystanie z Usług Innit wyłącznie do celów osobistych i niekomercyjnych. Usługi Innit nie przyznają Użytkownikowi ani osobom trzecim żadnych praw, tytułów ani udziałów w prawach własności intelektualnej.

Przyznane Użytkownikowi prawa podlegają następującym ograniczeniom:

• użytkownik nie może udzielać licencji, sprzedawać, wynajmować, zbywać, przenosić, przydzielać, dystrybuować, hostować lub obsługiwać Witryny i Usług Innit w jakikolwiek sposób komercyjny;

• użytkownik nie może modyfikować, demontować, dekompilować, odtwarzać ani tworzyć dzieł pochodnych z jakiejkolwiek części Witryny i Usług Innit;

• użytkownik nie może korzystać z Witryny i Usług Innit w celu stworzenia podobnej lub konkurencyjnej usługi;

• z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, żadna część Witryny i Usług Innit nie może być kopiowana, powielana, reprezentowana, zagnieżdżana, nadawana, rozpowszechniana, publikowana, ponownie publikowana, pobierana, wyświetlana lub przesyłana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób. Wszelkie nowe wersje, aktualizacje lub inne dodatki do funkcjonalności Usług Innit podlegają Ogólnym warunkom użytkowania.

Każda osoba naruszająca te ograniczenia podlega karom przewidzianym w szczególności przez kodeks własności intelektualnej, kodeks cywilny i kodeks handlowy.

Innit zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia w całości lub w części Kont, które wielokrotnie naruszają prawa własności intelektualnej.

9. Odpowiedzialność

Usługi Innit są świadczone „w stanie, w jakim są” i „tak, jak są dostępne”, a my (oraz nasi dostawcy, podmioty stowarzyszone, firmy powiązane i partnerzy) wyraźnie wyłączamy naszą odpowiedzialność za bezpośrednie, pośrednie, szczególne lub wynikowe straty lub szkody o charakterze umownym, wynikające ze szkód (w tym zaniedbań) lub w inny sposób wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Usług Innit przez Użytkownika.

Innit (oraz nasi dostawcy, podmioty stowarzyszone, firmy powiązane i partnerzy) nie gwarantuje, że Usługi Innit (w tym zawartość Witryny) spełnią wymagania Użytkownika, będą dostępne w sposób nieprzerwany, terminowy lub bezbłędny, a Innit nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do witryn i reklam osób trzecich.

Innit nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w związku z treścią oraz wszelkie problemy techniczne, które Użytkownik może napotkać w związku z Witryną i Usługami Innit. W miarę możliwości i w rozsądnym terminie będziemy korygować wszelkie nieścisłości w Witrynie lub w Usługach Innit, gdy tylko zostaniemy o nich poinformowani.

W zakresie dozwolonym przez prawo Innit wyklucza wszelką odpowiedzialność (umowną, wynikającą z zaniedbania lub inną) za wszelkie straty lub brak zysku, szkody bezpośrednie lub pośrednie, wtórne, przykładowe, przypadkowe, szczególne lub karne, które Użytkownik lub osoba trzecia może ponieść w wyniku niniejszej umowy, dostępu, korzystania lub niemożności korzystania z Witryny, Usług Innit i wszelkich stron internetowych połączonych z Witryną lub materiałów na niej wyświetlanych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w systemie komputerowym lub wynikającą z nich utratę danych. Odpowiedzialność Innit za śmierć lub obrażenia ciała w wyniku zaniedbania Innit lub odpowiedzialność Innit za oszukańcze lub wprowadzające w błąd oświadczenia na podstawowy temat ani inna odpowiedzialność nie może być wyłączona lub ograniczona na mocy obowiązującego prawa.

Usługi Innit mogą zawierać linki do witryn internetowych, zasobów i reklam osób trzecich. Innit nie ponosi odpowiedzialności za witryny internetowe, zasoby i reklamy osób trzecich, które są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Innit nie kontroluje treści tych witryn, zasobów i reklam i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za takie treści lub za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wynikać z korzystania z tych treści. Korzystanie ze wszelkich witryn, zasobów i reklam stron trzecich odbywa się na własne ryzyko. Kiedy Użytkownik przechodzi do strony internetowej osoby trzeciej, użytkowanie jest regulowane przez warunki i zasady obowiązujące u danego dostawcy usług, w tym praktyki dotyczące prywatności i zbierania danych. Zachęcamy do zapoznania się z warunkami użytkowania tych innych witryn i do przeprowadzenia wszelkich kontroli, które Użytkownik uzna za konieczne lub stosowne, przed zawarciem jakichkolwiek transakcji ze stronami trzecimi.

Innit nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie zobowiązań osoby trzeciej, jeśli takie opóźnienie lub niewykonanie znajduje się poza naszą kontrolą.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w systemie komputerowym lub wynikającą z nich utratę danych.

W przypadku Urządzeń połączonych umowa sprzedaży zawierana jest między Użytkownikiem a partnerem. Partner ten jest niezależnym podmiotem, odrębnym od naszej firmy i nad którym nie mamy kontroli. W związku z tym, poza ścisłymi warunkami prawnymi, nie możemy ponosić odpowiedzialności w tym zakresie.

Niezależnie od wszelkich innych postanowień, nasza odpowiedzialność (oraz odpowiedzialność naszych dostawców) wobec Użytkownika za wszelkie szkody wynikające z Warunków Użytkowania lub Usług Innit lub z nimi związane, bez względu na przyczynę i formę roszczenia, jest ograniczona do kwoty zamówień Użytkownika w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie gwarancji dorozumianych, a zatem powyższe wyłączenie może nie mieć zastosowania.

10. Dane osobowe

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), dane osobowe przekazywane przez użytkowników są bezpiecznie przechowywane w bazie danych Innit. Dane te są wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikowi indywidualnego doświadczenia w związku z Usługami Innit i/lub w ramach stosunku umownego istniejącego między Użytkownikiem a Innit.

Dane te są przechowywane przez okres ściśle niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów.

Zgodnie z RODO Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych wykorzystywanych przy kontakcie z Innit. (dpo@innit.com) przy użyciu tego samego adresu e-mail, którego używa dla swojego konta Innit, jak również pełnego imienia i nazwiska.

Więcej informacji można znaleźć w dokumencie dotyczącym polityki prywatności oraz polityki dotyczącej plików cookie

11. Zmiana ogólnych warunków użytkowania

Ogólne warunki użytkowania mogą ulegać regularnym zmianom. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany, powiadomimy Cię pocztą elektroniczną na ostatni podany adres i/lub poprzez wyraźne zamieszczenie powiadomienia o zmianach w Witrynie i w aplikacjach mobilnych.

Wszelkie istotne zmiany treści niniejszych Ogólnych warunków użytkowania wejdą w życie nie wcześniej niż po upływie trzydziestu (30) dni kalendarzowych od wysłania powiadomienia pocztą elektroniczną lub trzydziestu (30) dni kalendarzowych od daty opublikowania powiadomienia o zmianie w Witrynie lub w aplikacjach mobilnych.

Zmiany te wejdą w życie w trybie natychmiastowym dla nowych użytkowników Witryny lub aplikacji mobilnych. Użytkownik jest odpowiedzialny za podanie nam swojego najnowszego adresu e-mail. W przypadku, gdy ostatni adres e-mail podany nam przez Użytkownika jest nieważny lub z jakiegokolwiek powodu nie pozwala na wysłanie Użytkownikowi opisanego powyżej powiadomienia, wysłanie wiadomości e-mail zawierającej powiadomienie będzie stanowić skuteczne powiadomienie o zmianach opisanych w powiadomieniu. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Usług Innit po powiadomieniu o takich zmianach będzie oznaczało jego wiedzę o zmianach treści Ogólnych warunków użytkowania i ich akceptację.

12. Czas trwania i rozwiązanie

Ogólne warunki użytkowania obowiązują tak długo, jak długo Użytkownik korzysta z Usług Innit.

Jeżeli uznamy, że korzystanie z Usług Innit przez Użytkownika stanowi naruszenie Ogólnych warunków użytkowania lub że Użytkownik nie ukończył 18 roku życia, Innit zastrzega sobie prawo do:

• natychmiastowego, czasowego lub stałego zawieszenia praw Użytkownika do korzystania z Usług Innit;

• natychmiastowego, czasowego lub stałego usunięcia Treści Użytkownika lub materiałów pobranych przez niego za pośrednictwem Usług Innit;

• wysłania ostrzeżenia;

• zamknięcia Konta Użytkownika, które wiąże się z usunięciem zawartości Treści Użytkownika powiązanej z naszymi aktywnymi bazami danych;

• podjęcia działań prawnych przeciwko Użytkownikowi, w tym postępowania o zwrot wszystkich kosztów (w tym, między innymi, uzasadnionych kosztów administracyjnych i prawnych), poniesionych w wyniku naruszenia.

Powyższa lista działań nie jest wyczerpująca. Możemy powziąć wszelkie środki, które uznamy za prawnie uzasadnione. Nazwisko osoby odpowiedzialnej za publikację oraz powody usunięcia pojawią się w Witrynie.

13. Obowiązujące prawo

Ogólne warunki użytkowania podlegają prawu francuskiemu. Wszystkie skargi wynikające lub związane z korzystaniem z Usług Innit podlegają jurysdykcji sądów francuskich. Zgodnie z przepisami kodeksu konsumenta użytkownik może skorzystać z alternatywnej metody rozwiązywania sporów lub konwencjonalnej procedury mediacyjnej. Dążenie do takiego polubownego rozwiązania przerywa bieg terminów działania. W przeciwnym razie właściwy sąd zostanie określony przez przepisy prawa powszechnego.

14. Podzielność

Ogólne warunki użytkownika zawierają całość umowy między stronami odnoszącej się do jej przedmiotu oraz zastępują wszystkie wcześniejsze umowy i porozumienia między stronami odnoszące się do jej przedmiotu. Jeżeli którekolwiek z postanowień OWU z jakiegokolwiek powodu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia nie zostaną zmienione, nieważne lub niewykonalne; postanowienie zostanie uznane za zmienione tak, aby było ważne i wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

15. Dane kontaktowe Innit

Innit International SCA, société en commandite par actions, 11 avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luksemburg.

- Kapitał zakładowy: 131 457,82 euro.

- Zarejestrowana w Luksemburgu w rejestrze handlowym i spółek pod numerem B189431.

- Numer licencji: R.C.S.: B 189 431.

- Numer VAT UE: LU27120522.

16. Procedura zgłaszania naruszenia praw

Spółka Innit przyjęła i wdrożyła politykę dotyczącą praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, znaków towarowych, wzorów i modeli oraz patentów, która przewiduje usunięcie wszelkich materiałów niezgodnych z prawem oraz zamknięcie, w odpowiednich okolicznościach, Kont użytkowników Usług Innit, którzy naruszają tę politykę. Środki podjęte przez Innit są podejmowane warunkowo, bez uznawania jakiejkolwiek odpowiedzialności i bez uszczerbku dla wykonywania praw, działań i środków obrony spółki. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć Innit w zakresie wszelkich roszczeń osób trzecich wobec Innit, wynikających z niniejszego powiadomienia lub z nim związanych.

Jeśli uważasz, że jeden z naszych użytkowników bezprawnie narusza prawa własności intelektualnej i chcesz, aby treści rzekomo niezgodne z prawem zostały usunięte, wymagane są następujące informacje w formie pisemnego powiadomienia:

• Twój fizyczny lub elektroniczny podpis;

• określenie treści chronionej;

• określenie treści Usług Innit, które Twoim zdaniem są niezgodne z prawem i o których usunięcie wnioskujesz;

• informacje pozwalające zlokalizować tę treść;

• Twój adres, numer telefonu i adres e-mail;

• oświadczenie potwierdzające, że jesteś przekonany/a w dobrej wierze, że korzystanie z treści budzących zastrzeżenia odbywa się bez zgody właściciela praw autorskich, jego agenta lub niezgodnie z prawem;

• oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są prawdziwe i, pod karą krzywoprzysięstwa, że jesteś właścicielem rzekomo naruszonych praw autorskich lub posiadasz upoważnienie do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Wszelkie niedokładne, nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd oświadczenia zawarte w pisemnym powiadomieniu automatycznie pociągają za sobą odpowiedzialność cywilną lub karną osoby składającej skargę.

Pracownik ds. własności intelektualnej dostępny jest pod następującym adresem: Privacy@innit.com