OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INNIT PREMIUM

Innit Premium to program, który umożliwia użytkownikom wykupienie miesięcznej subskrypcji w celu skorzystania z funkcji Premium aplikacji Innit („Usługa Premium”).

Usługa Premium zapewnia dostęp do przepisów Premium oraz usług przygotowywania posiłków i gotowania, połączonych z inteligentnymi urządzeniami partnerów Innit („Urządzenia połączone”).

Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży obowiązują automatycznie, gdy tylko użytkownicy wykupią usługę Innit Premium. („Abonenci”). Ogólne warunki użytkowania dotyczące konta Innit obowiązują nadal z zastrzeżeniem zmian wprowadzonych przez niniejsze Ogólne warunki sprzedaży.

1. Uprawniony Użytkownik

Otwierając konto Premium i przez czas trwania subskrypcji, Użytkownik musi spełnić następujące warunki:

• mieć co najmniej 18 lat;

• przebywać we Francji;

• posiadać konto Innit („Konto”);

• spełniać wszystkie warunki podane w momencie rejestracji.

Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Usługi Premium, jeśli nie spełnia tych warunków. W przypadku, gdy przestanie je spełniać w okresie obowiązywania subskrypcji, Innit może - według własnego uznania - zawiesić lub zakończyć subskrypcję i podjąć wszelkie inne działania zgodnie z Ogólnymi warunkami użytkowania. Wszelkie spory Użytkownika należy zgłaszać do działu obsługi klienta Innit na poniższy adres: support-pl@innit.com.

2. Usługi Premium i partnerzy

Subskrybenci mają nieograniczony dostęp do katalogu przepisów Premium, a Innit zapewnia Subskrybentom zautomatyzowane usługi przygotowania posiłków i gotowania z wykorzystaniem Urządzeń połączonych.

PUrządzenia połączone marek partnerskich są prezentowane w Witrynie i aplikacji mobilnej. Aby uzyskać dostęp do Usług Premium, użytkownicy muszą się zalogować i autoryzować swoje konto na stronach marek partnerskich.

Informacje podane przez Użytkownika obejmują PNC (numer produktu), nazwę modelu, datę zakupu i adres e-mail Użytkownika. Innit zobowiązuje się przechowywać te informacje zgodnie ze swoją [Polityką prywatności].

3. Ceny i płatność

Usługa Premium jest płatna. Miesięczna opłata jest automatycznie pobierana za pośrednictwem platform pobierania („Platform pobierania”), a jej kwota podawana jest w momencie subskrypcji.

O ile nie istnieją szczególne warunki sprzedaży, ceną abonamentu jest cena, która pojawia się w Witrynie i aplikacji mobilnej w dniu złożenia zamówienia. Jest ona wyrażona w euro i podana w kwocie brutto.

Innit zastrzega sobie prawo do przełożenia wszelkich zmian stawki VAT na cenę abonamentu oraz do zmiany ceny w dowolnym momencie. Cena podana w Witrynie i aplikacji mobilnej w dniu złożenia zamówienia będzie jedyną obowiązującą dla Użytkownika. To samo obowiązuje w przypadku wprowadzenia nowego podatku dotyczącego ceny abonamentu i którego Innit byłby płatnikiem.

Użytkownik może subskrybować Usługę Premium, logując się na swoje Konto i korzystając z linku „Premium”. W celu dokonania płatności zostanie przekierowany do Platformy pobierania. Użyta zostanie metoda płatności, dla której Użytkownik przekazał informacje do Platformy pobierania. Płatności dokonywane są przy użyciu bezpiecznych metod transakcyjnych udostępnionych przez Platformę pobierania.

Innit nie ma dostępu do danych dotyczących środków płatniczych Subskrybenta.

Cena abonamentu może podlegać zmianom, o których Innit powiadomi Subskrybenta. Zmiany mają zastosowanie do cykli rozliczeniowych po powiadomieniu przez Innit za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku braku akceptacji zmiany ceny Subskrybent może zakończyć subskrypcję zgodnie z Ogólnymi warunkami sprzedaży. W przypadku braku rezygnacji ze strony Subskrybenta, nowa cena będzie miała zastosowanie do cykli rozliczeniowych po powiadomieniu.

Innit zastrzega sobie prawo do odmowy lub zawieszenia dostępu do Usługi Premium w przypadku odmowy autoryzacji płatności lub w przypadku częściowego lub całkowitego braku płatności.

4. Bezpłatny okres próbny

Innit może zaoferować użytkownikom bezpłatną i ograniczoną w czasie wersję próbną Usługi Premium. Każda oferta próbna podlega Ogólnym warunkom sprzedaży.

Użytkownik będzie mógł uiścić opłaty abonamentowe za pośrednictwem Platformy pobierania po zakończeniu bezpłatnego okresu próbnego lub zakończyć usługę. Zakończenie bezpłatnej oferty próbnej może nastąpić w dowolnym momencie przed upływem okresu próbnego poprzez zalogowanie się na Konto lub za pośrednictwem Platformy pobierania. Opłaty abonamentowe oraz data zakończenia bezpłatnego okresu próbnego są podane w aplikacji mobilnej.

Innit zastrzega sobie prawo do określenia, wedle własnego uznania, czy Użytkownik kwalifikuje się do bezpłatnej wersji próbnej i do ograniczenia jej lub czasu jej trwania w celu zapobieżenia wszelkim nadużyciom związanym z bezpłatną wersją próbną.

Oferta próbna może być wykorzystana tylko raz. Jeżeli zakończenie nastąpi przypadkowo przed upływem okresu próbnego, uznaje się, że użytkownik skorzystał z bezpłatnej oferty próbnej i nie jest uprawniony do kolejnej bezpłatnej oferty.

Innit zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do wycofania lub zmiany oferty bezpłatnego okresu próbnego w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu, zgodnie z prawem. Innit może wykorzystywać informacje takie jak identyfikator urządzenia lub adres e-mail konta użyty w ramach istniejącej lub ostatniej subskrypcji Innit w celu określenia kwalifikowalności.

5. Okres rozliczenia

Abonament jest subskrybowany na okres jednego miesiąca kalendarzowego i będzie automatycznie odnawiany do momentu zakończenia abonamentu przez Użytkownika lub Innit zgodnie z Ogólnymi warunkami sprzedaży.

Pierwszy okres subskrypcji Usługi Premium rozpocznie się w dniu wygaśnięcia bezpłatnego okresu próbnego.

6. Zarządzanie kontem Innit Premium

Informacje na temat subskrypcji Usługi Premium będą zawarte w sekcji „Moje konto”. Użytkownik może sprawdzić czas pozostały do upływu bezpłatnego okresu próbnego i zakończyć subskrypcję.

7. Zakończenie przez Subskrybenta

Subskrybent może wypowiedzieć Usługę Premium w dowolnym momencie na swoim Koncie i w trakcie bezpłatnego okresu próbnego.

Wypowiedzenie jest skuteczne z końcem okresu subskrypcji [ ].

Zgodnie z postanowieniami art. L.221-28 Kodeksu konsumenta subskrybent wyraźnie przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że (i) świadczenie usługi rozpoczyna się z chwilą zatwierdzenia jego rejestracji w Usłudze Premium, tj. przed upływem czternastodniowego (14) okresu rozliczeniowego przewidzianego w kodeksie konsumenta oraz (ii) uznaje i akceptuje w związku z tym, że nie korzysta z prawa do odstąpienia związanego ze sprzedażą internetową lub sprzedażą na odległość.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości brak zastosowania prawa do odstąpienia od umowy kupna, co zostanie przypomniane w trakcie procesu sprzedaży i będzie wymagało od Użytkownika wyraźnego zrzeczenia się prawa do odstąpienia od umowy, a tym samym zrzeka się prawa do odstąpienia od umowy.

Skorzystanie z prawa do wypowiedzenia umowy następuje w drodze oświadczenia użytkownika skierowanego do zespołu obsługi klienta: support-pl@innit.com

Zwrot kosztów subskrypcji Usługi Premium odbywa się za pośrednictwem Platformy pobierania. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z warunkami użytkowania Platformy pobierania.

8. Zakończenie przez Innit

Innit zastrzega sobie prawo do dezaktywacji lub zawieszenia konta, ograniczenia dostępu do treści i usług i/lub automatycznego zakończenia subskrypcji bez uprzedzenia lub odszkodowania w przypadku nieprzestrzegania przez subskrybenta niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży, Ogólnych warunków użytkowania lub Polityki prywatności. Subskrybent jest informowany o tym rozwiązaniu i jego przyczynach za pośrednictwem mailowo lub innym środkiem, który Innit uzna za stosowny.