Användarvillkor

1. Användarvillkor

Innits webbplats finns på www.innit.com (webbplatsen) och mobilappen "Innit i samarbete med ICA" (mobilappen) är upphovsrättsskyddade verk som tillhör Innit, Inc. (nedan kallat "Innit").

Innit tillhandahåller en ansluten matplattform som ger användare och deras familjer tillgång till avancerade, personliga funktioner som spänner över matens hela livscykel, från måltidsplanering, inhandling och förberedelser till automatisk tillagning på smarta apparater med vilka mobilapp och/eller webbplats kan kopplas samman ("anslutna enheter"). Dessa tjänster kan nås via webbplatsen, anslutna apparater och/eller mobilappen (dessa tjänster, webbplatsen och mobilappen, omnämns tillsammans som "tjänsterna"). I detta användaravtal ("avtalet") anges de juridiskt bindande villkoren för din användning av tjänsterna. Detta avtal godkänns av dig genom att du använder eller får tillgång till tjänsterna. Du får inte tillgång till och kan inte godkänna tjänsterna eller avtalet om du inte är över 18 år. Genom att du får tillgång till och/eller använder tjänsterna representerar och garanterar du att du har rätt, befogenhet och rättshandlingsförmåga att ingå avtalet och följa alla villkor i detta. Om du inte godkänner samtliga bestämmelser i detta avtal ska du inte ha tillgång till eller använda tjänsterna.

Läs igenom Innits personuppgiftspolicy. Villkoren för personuppgiftspolicyn är införlivade i och anses vara en del av detta avtal.

2. Särskild friskrivning

All information som finns i tjänsterna (inklusive webbplatsen och mobilappen), inklusive recept, näringsinformation, tillagningsprogram, rekommendationer och information om mat och/eller hälsa och näring är endast avsedd som information och tillhandahålls inte som medicinsk rådgivning. Innit tar inte något ansvar för livsmedelsburna sjukdomar eller för oriktigheter eller felaktigheter om tillagningsprogram eller produkter, vare sig de är baserade på information från tredje part eller på bedömningar som har genererats av mobilappen och/eller tjänsterna. Du bör noggrant läsa all information som tillhandahålls av tillverkarna av de anslutna enheterna och livsmedelsprodukterna eller i själva produktförpackningen och på etiketterna, inklusive uppgifter om livsmedelsallergener och kontaktinformation, näringsinformation, kvalificerade hälsopåståenden och ansvarsfriskrivningar avseende kosttillskottets struktur och funktionspåståenden, innan du använder eller konsumerar en produkt. För ytterligare information om en produkt, kontakta tillverkaren. Du är ansvarig för att kontrollera så att alla anslutna apparater används på ett säkert sätt och du bör kontrollera att maten har tillagats till säker temperatur. Innit tar inte något ansvar för fel i anslutna hushållsprodukter eller därmed sammanhörande egendomsskada eller personskada.

Informationen i tjänsterna är inte avsedd att ersätta råd från sjukvårdspersonal. Du bör inte använda information som finns i tjänsterna för diagnostisering eller behandling av hälsoproblem eller sjukdomar. Du bör alltid rådfråga sjukvårdspersonal innan du gör några kost- eller näringsändringar.

Förutom alla andra begränsningar och ansvarsfriskrivningar i detta avtal, utesluter Innit specifikt ansvar eller förlust i samband med innehållet som tillhandahålls i tjänsterna.

3. Konton

3.1. Skapa konto. För att kunna använda vissa funktioner i tjänsterna måste du registrera dig för ett konto ("Innit-konto") via mobilappen och ange vissa uppgifter om dig själv som preciseras i mobilappens registreringsformulär. Du representerar och garanterar att: (a) alla nödvändiga registreringsuppgifter som du anger är sanningsenliga och korrekta, (b) du kommer att upprätthålla korrektheten i dessa uppgifter och (c) din användning av tjänsterna inte bryter mot tillämpliga lagar och andra författningar eller mot villkoren i detta avtal. Du kan när som helst radera ditt Innit-konto, oavsett anledning, genom att följa anvisningarna i mobilappen. Dessa instruktioner finns även på Innits supportwebbplats. Innit kan upphäva eller avsluta ditt Innit-konto i enlighet med avsnitt 12.

3.2. Användarprofil. Med ditt Innit-konto kan du skapa en personlig profil ("profilen"). Du behöver inte fylla i profilen, men ju mer fullständig den är desto bättre kommer Innit att kunna ge specifik information angående dina frågor om kost och näring.

3.3. Ansvar för kontot. Du är ansvarig för att upprätthålla sekretessen kring dina inloggningsuppgifter till ditt Innit-konto och du har det fulla ansvaret för alla aktiviteter som sker på ditt Innit-konto. Du samtycker till att omedelbart meddela Innit om eventuell obehörig användning eller misstänkt obehörig användning av ditt Innit-konto eller annat brott mot säkerheten. Innit kan inte och kommer inte att ansvara för förlust eller skada som uppstår på grund av att du inte uppfyller ovanstående krav. Vi skyddar uppgifterna på ditt Innit-konto i enlighet med personuppgiftspolicyn.

4. Användarlicens och information

4.1 Licens. Med förbehåll för villkoren i detta avtal beviljar Innit dig en icke-överlåtbar, icke-exklusiv licens (utan rätt till underlicens) att (i) använda tjänsterna endast för egna, icke-kommersiella ändamål och (ii) installera och använda mobilappen, endast på din egen bärbara mobilenhet (t.ex. smarttelefon, surfplatta eller liknande) och endast för dina egna personliga, icke-kommersiella ändamål.

4.2 Särskilda begränsningar. De rättigheter som beviljas dig i detta avtal omfattas av följande begränsningar: (a) Du får inte licensiera, sälja, hyra ut, leasa ut, överföra, tilldela, distribuera, utgöra hostingtjänst eller på annat sätt kommersiellt utnyttja tjänsterna. (b) Du får inte ändra, göra härledda verk av, demontera, dekompilera eller dekonstruera någon del av tjänsterna. (c) Du får inte tillgång till tjänsterna för att bygga en liknande eller konkurrenskraftig tjänst; och (d) förutom vad som uttryckligen anges häri, får ingen del av tjänsterna kopieras, reproduceras, distribueras, publiceras, laddas ned, visas, publiceras eller överföras i någon form eller på något sätt. Eventuell framtida publicering, uppdatering eller eventuella andra tillägg till funktionaliteten för tjänsterna ska omfattas av villkoren i detta avtal. Alla upphovsrättsliga och andra äganderättsliga meddelanden angående samtligt innehåll på webbplatsen måste sparas på samtliga kopior.

4.3 Ändring. Innit förbehåller sig rätten att när som helst, med eller utan förvarning, ändra, avbryta eller lägga ned tjänsterna (inklusive webbsidan och mobilappen) eller eventuell del därav. Du samtycker till att Innit inte hålls ansvariga för dig eller eventuell tredje man för eventuella ändring i, avbrott i eller nedläggning av tjänsterna eller eventuell del därav.

4.4 Äganderätt. Du bekräftar att alla immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt, patent, varumärken och affärshemligheter, i tjänsterna (inklusive webbsidan och mobilappen men exklusive eventuellt användarinnehåll) ägs av Innit eller Innits licensgivare. Tillhandahållandet av tjänsten överför inte några rättigheter för eller till dessa immateriella rättigheter till dig eller eventuell tredje part. Innit och dess leverantörer förbehåller sig samtliga rättigheter som inte omfattas i detta avtal.

5. Tillgång till tjänsterna

5.1 Begränsningar. Din rättighet att få tillgång till och använda tjänsterna är personlig för dig och kan inte överföras av dig till någon annan person eller enhet. Du har endast rätt att få tillgång till och använda webbplatserna och tjänsterna för lagliga ändamål. För att tjänsterna ska fungera effektivt måste du också hålla dina registrerings- och kontouppgifter uppdaterade och korrekta. Om du inte gör det kommer tjänsternas korrekthet och effektivitet att påverkas.

5.2 Avbrott. Din tillgång till och användning av tjänsterna kan emellanåt avbrytas av ett flertal orsaker, inklusive, men inte begränsat till, funktionsfel i utrustningen, regelbunden uppdatering, underhåll eller reparation av tjänsterna eller andra åtgärder som Innit, efter eget gottfinnande, kan välja att vidta. Innit är under inga omständigheter ansvarigt för några förluster, kostnader eller skador som uppstår till följd av planerade eller oplanerade driftstopp.

5.3 Gottgörelse. Din enda gottgörelse för eventuella fel eller underlåtenhet i tjänsterna, inklusive eventuell tillhörande programvara eller annat material som tillhandahålls i samband med dessa tjänster, ska vara att Innit gör kommersiellt rimliga ansträngningar för att rätta till eller reparera den aktuella tjänsten.

5.4 Inköpshistorik. Tjänsterna kan innebära insamling av data i samband med användarens användning av tjänsten. Om så är fallet kommer insamlingen och användningen av sådana uppgifter att regleras av Innits nuvarande personuppgiftspolicy.

6. Användarinnehåll

6.1 Användarinnehåll. Vissa funktioner i tjänsterna kan göra det möjligt för användare att frivilligt skicka in eller dela användarinnehåll med Innit eller andra användare. I den utsträckning sådana funktioner tillhandahålls i tjänsterna gäller avsnitt 6. En användares "användarinnehåll" betyder alla uppgifter och allt innehåll som denna användare skickar in till eller använder med tjänsterna (t.ex. innehåll i användarens profil eller foruminlägg). Du är ensam ansvarig för ditt användarinnehåll. Du övertar alla risker som är förknippade med användning av ditt användarinnehåll, inklusive förlitande på dess korrekthet, fullständighet eller användbarhet av andra eller eventuella upplysningar om ditt användarinnehåll som gör att du eller tredje part kan identifieras. Du bekräftar, företräder och garanterar härmed att (i) du äger eller innehar nödvändiga licenser, rättigheter och/eller samtycker till att använda ditt användarinnehåll tillsammans med tjänsterna enligt beskrivningen häri och att (ii) ditt användarinnehåll inte bryter mot policyn för godtagbar användning (definierad nedan). Du får inte påstå eller antyda att ditt användarinnehåll på något sätt tillhandahålls, sponsras eller är godkänt av Innit. Eftersom du ensam är ansvarig för ditt användarinnehåll (och inte Innit), kan du utsätta dig för ansvar om ditt användarinnehåll bryter mot policyn för godtagbar användning (se avsnitt 7 nedan). Innit är inte skyldigt att säkerhetskopiera användarinnehåll och användarinnehåll kan eventuellt raderas. Du är ensam ansvarig för att skapa säkerhetskopior av ditt användarinnehåll om du vill. Vi kommer att skydda användarinnehåll i enlighet med personuppgiftspolicyn.

6.2 Licens. Genom att använda ditt användarinnehåll tillsammans med tjänsterna beviljar, representerar och garanterar du att du har rätt att bevilja Innit en oåterkallelig, icke-exklusiv, royaltyfri och fullt betald världsomspännande licens att reproducera, distribuera, offentligt visa och utföra, göra härledda verk av, införliva i andra verk och på annat sätt använda ditt användarinnehåll och att bevilja underlicenser av det föregående oavsett syfte.

6.3 Feedback. Innit behandlar all feedback och alla förslag du tillhandahåller Innit som icke-konfidentiell och icke-proprietär. Således, om du inte har ett skriftligt avtal med Innit om motsatsen, godkänner du att du inte skickar in någon information eller några idéer som du anser vara konfidentiella eller proprietära till Innit. Du samtycker till att bevilja Innit hela licensens omfattning som anges i avsnitt 6.2 ovan, i samband med eventuell feedback eller eventuella förslag som du lämnar.

7. Policy för godtagbar användning

Följande fastställer Innits "policy för godtagbar användning" som kan uppdateras från tid till annan:

7.1. Du samtycker till att inte använda tjänsterna för att samla in, ladda upp, överföra, visa eller distribuera användarinnehåll (a) som bryter mot eventuell tredje parts rätt, inklusive upphovsrätt, varumärke, patent, affärshemlighet, moralrätt, privatlivets rättighet, publiceringsrätt eller annan immateriell egendoms- eller äganderätt (b) som är olagligt, trakasserar, kränker, skrämmer, hotar, skadar, är invasivt mot andras integritet, vulgärt, ärekränkande, falskt, avsiktligt vilseledande, snedvrider konkurrensen, pornografiskt, obscent, tydligt kränkande (t.ex. material som främjar rasism, hat eller fysisk skada av något slag mot någon grupp eller enskild person) eller på annat sätt anstötligt material av något slag eller natur eller som är skadligt för barn på något sätt, eller (c) strider mot lagar, regler eller förpliktelser eller restriktioner som åläggs av tredje part.

7.2. Dessutom samtycker du till att inte använda tjänsterna för att: (a) ladda upp, överföra eller distribuera alla typer av datavirus, maskar eller annan programvara som är avsedd att skada eller ändra ett datorsystem eller data, (b) skicka oönskad eller obehörig reklam, marknadsföringsmaterial, skräppost, spam, kedjebrev, pyramidspel eller någon annan form av överlappande eller oönskade meddelanden, såväl kommersiella som icke-kommersiella, c) samla in eller samla information eller data om andra användare, inklusive e-postadresser, utan deras samtycke, (d) inkräkta på eller störa servrar eller nätverk som är anslutna till tjänsterna eller bryta mot reglerna, principerna eller förfarandena för dessa nätverk eller på annat sätt störa vår drift eller vårt tillhandahållande av tjänsterna, (e) försöka få obehörig tillgång till tjänsterna, andra datorsystem eller nätverk som är anslutna till eller används tillsammans med tjänsterna genom lösenordsbrytning ("mining") eller på annat sätt, eller (f) trakassera eller störa en annan användares användning och utnyttjande av tjänsterna.

7.3. Vi förbehåller oss rätten (men har ingen skyldighet enligt detta avtal) att granska användarinnehåll, utreda och/eller vidta lämpliga åtgärder mot dig, efter eget gottfinnande, om du bryter mot policyn för godtagbar användning eller någon annan bestämmelse i detta avtal, inklusive att ta bort eller ändra ditt användarinnehåll, avbryta eller avsluta ditt Innit-konto i enlighet med avsnitt 12 och/eller rapportera dig till brottsbekämpande myndigheter. Vi kan också ta bort eller ändra ditt användarinnehåll om det, enligt enbart vår bedömning, strider mot en persons rättigheter eller skadar eller hotar säkerheten hos en person, bryter mot avsnitt 7.1 ovan eller ger upphov till ansvar för oss eller någon annan person. För att kunna samarbeta med berättigade regeringskrav, stämningar eller domstolsbeslut eller för att skydda vår verksamhet och våra kunder kan vi komma åt och avslöja information som är nödvändig eller lämplig, inklusive användarnamn och lösenord för ditt Innit-konto, IP-adress och trafikinformation, användarhistorik och ditt användarinnehåll.

8. App Stores, tredje parts webbplatser och Annonsering, övriga användare

8.1 App Stores. Du samtycker till och godkänner att tillgängligheten av tjänsterna är beroende av tredje man, från vilken du mottog mobilappen, till exempel Apple iPhone Store-webbplatsen ("App Store"). Du samtycker till att detta avtalet är mellan dig och Innit och inte med App Store. Innit, inte App Store, ansvarar endast för mobilappen, innehållet i den, underhållet, supporttjänsterna och garantin för dessa och behandlar eventuella krav (till exempel produktansvar, regelefterlevnad eller intrång i immateriella rättigheter). Du samtycker till att betala alla avgifter som tas ut av App Store i samband med mobilappen. Du samtycker till att uppfylla, och att din användarlicens för mobilappen är villkorad av att, du uppfyller alla tillämpliga avtal, användarvillkor/servicevillkor och andra policyer i App Store. Du samtycker till att App Store (och dess dotterbolag) är en berättigad tredje man i detta avtal och att de har rätt att genomdriva avtalet.

8.2 Apple App Store-notiser. Följande ytterligare villkor gäller för dig om du använder en mobilapp från Apples App Store. </p>

8.2.1 Samtycke: Innit och du samtycker till att detta avtal har ingåtts endast mellan dig och Innit och inte med Apple. Innit, inte Apple, är ensamt ansvarig för mobilappen och innehållet därav. I den utsträckning detta avtal innehåller användarregler för mobilappen som är mindre restriktiva än användarreglerna fastställer för mobilapparna i, eller på annat sätt strider mot, App Store-användarvillkoren gäller den mer restriktiva eller motstridiga Apples-termen.

8.2.2 Licensens omfattning: licensen som beviljats dig för mobilappen är begränsad till en icke-överförbar licens för användning i mobilappen på en iPhone OS-produkt som du äger eller kontrollerar och som tillåts enligt användarreglerna som fastställs i App Stores användarvillkor.

8.2.3 Underhåll och support: Innit är ensamt ansvarig för att tillhandahålla underhålls- och supporttjänster avseende mobilappen enligt vad som anges i detta avtal, eller enligt vad som krävs enligt gällande lag. Innit och du samtycker till att Apple inte har någon skyldighet att tillhandahålla underhålls- och supporttjänster avseende mobilappen.

8.2.4 Garanti: Innit är ensamt ansvarig för alla programvarugarantier, oavsett om de är uttryckliga eller underförstådda enligt lag, i den utsträckning det inte effektivt utesluts. Om ett eventuellt fel i mobilappen stämmer överens med eventuell tillämplig garanti kan du meddela Apple och Apple kommer att återbetala inköpspriset för mobilappen till dig, och i den utsträckning som tillåts enligt gällande lagstiftning kommer Apple inte att ha någon annan garantiskyldighet med avseende på mobilappen, och eventuella andra krav, förluster, skulder, skador, kostnader eller utgifter som kan hänföras till eventuella brister i överensstämmelse med eventuell garanti kommer att vara Innits eget ansvar.

8.2.5 Produktkrav: Innit och du samtycker till att Innit, inte Apple, är ansvarigt för att behandla eventuella krav från dig eller eventuell tredje man i samband med mobilappen eller ditt innehav och/eller användning av den mobilappen, inklusive men inte begränsat till: (i) produktansvarskrav (ii) eventuella påståenden om att mobilappen inte uppfyller tillämpliga rättsliga eller lagstadgade krav och iii) krav som uppstår i samband med konsumentskydd eller liknande lagstiftning. Detta avtal begränsar inte Innits ansvar gentemot dig utöver vad som är tillåtet enligt gällande lag.

8.2.6 Immateriella rättigheter: Innit och du samtycker till att, i händelse av att tredje part hävdar att mobilappen eller ditt innehav och användning av den mobilappen kränker den tredje partens immateriella rättigheter, är Innit, inte Apple, ensamt ansvarig för utredning, försvar, avveckling och ansvarsfrihet för sådant patentintrång för immateriella rättigheter.

8.2.7 Regelefterlevnad: Du representerar och garanterar att (i) du inte befinner dig i ett land som omfattas av ett embargo från den amerikanska regeringen eller som av den amerikanska regeringen har getts statusen "land som stöder terrorism" och att (ii) du inte finns med i någon förteckning från den amerikanska regeringen över förbjudna eller begränsade parter.

8.2.8 Namn och adress. Eventuella frågor, klagomål eller anspråk angående detta avtal ska skickas till support-se@Innit.com eller med post till:

Innit International SCA, 11 Avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, Luxembourg.

8.2.9 Avtalsvillkoren för tredje part: Du måste följa gällande avtalsvillkor när du använder mobilappen.

8.2.10 Berättigad tredje man: Innit och du bekräftar och godkänner att Apple och Apples dotterbolag är tredjemansberättigade i detta avtal och att Apple, vid ditt godkännande av villkoren i detta avtal, har rätt (och anses att ha godkänt rätten) att som berättigad tredje man i detta avtal låta det träda i kraft.

8.3 Tredje mans webbplatser/länkade webbplatser. Tjänsterna kan innehålla länkar till tredje mans webbplatser och annonser från tredje man (tillsammans kallade "webbplatser och annonser från tredje part"). Dessa webbplatser och annonser från tredje man kontrolleras inte av Innit och Innit är inte ansvarigt för några webbplatser och annonser från tredje man. Om dessa webbplatser och annonser från tredje man tillhandahålls av Innit är det bara en tillfällighet och Innit varken granskar, godkänner, övervakar, förordar, garanterar eller företräder med avseende på tredje mans webbplatser och annonser. Du använder alla webbplatser och annonser från tredje man på egen risk. När du länkar till en webbplats från tredje man reglerar tjänsteleverantörens villkor och policy, inklusive sekretess och datainsamling, din användning. Vi uppmanar dig att läsa användarvillkoren för sådana andra webbplatser och att göra de undersökningar du anser vara nödvändiga eller lämpliga innan du går vidare med eventuell transaktion med tredje man.

8.4 Befrielse. Härmed befriar du oss, våra tjänstemän, anställda, agenter och efterträdare från anspråk, krav för eventuella och samtliga förluster, skador, rättigheter och handlingar av alla slag inklusive personskador, dödsfall och egendomsskador som är direkt eller indirekt kopplade till eller uppstår av alla typer av samverkan med eller utfört av App Store, andra tjänsteanvändare, anslutna enheter eller webbplatser och annonser från tredje man.

9. Friskrivning

Tjänsterna (inklusive webbplatsen, mobilappen och eventuellt Innit-innehåll) tillhandahålls "som det är" och "som det är tillgängligt" och vi (och våra leverantörer, moderföretag, dotterbolag och närstående företag) utesluter uttryckligen samtliga garantier och villkor av alla slag, oavsett om dessa är uttryckliga eller underförstådda, inklusive garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, äganderätt, ostörd nyttjanderätt, korrekthet eller icke-intrång. Vi (och våra leverantörer, moderföretag, dotterbolag och närstående företag) ger ingen garanti för att tjänsterna (inklusive webbplatsen, mobilappen eller innehållet): a) uppfyller dina krav, (b) kommer att vara tillgängliga oavbrutet, i tid, säkert eller felfritt eller (c) kommer att vara korrekta, tillförlitliga, fullständiga, lagliga eller säkra. Vi (och våra leverantörer, moderföretag, dotterbolag och närstående företag) ger ingen garanti avseende webbplatser och annonser från tredje man. Se även de specifika ansvarsfriskrivningarna i avsnitt 2.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning av underförstådda garantier, så ovanstående undantag kanske inte gäller för dig.

10. Begränsning av ansvar

Under inga omständigheter är vi (och/eller våra leverantörer) ansvariga för dig eller eventuell tredje man för förlorad vinst eller eventuella indirekta, efterföljande, märkliga, oavsiktliga, speciella eller straffbara skador som härrör från detta avtal eller din användning av eller oförmåga att använda tjänsterna (inklusive webbplatsen, mobilappen eller innehållet) eller webbplatser och annonser från tredje man, även om vi har blivit informerade om möjligheten till sådana skador. Tillgång till och användning av tjänsterna och webbplatser och annonser från tredje man är efter eget gottfinnande och på egen risk, och du är ensam ansvarig för eventuella skador på ditt datorsystem eller förlust av data som härrör från dem. Utan hinder av något häri är vårt (och våra leverantörers) ansvar gentemot dig för eventuella skador som härrör från eller är kopplade till detta avtal eller tjänsterna, oavsett anledning och oavsett åtgärd, alltid begränsat till det högsta av (a) femhundra svenska kronor (500 kronor) eller (b) eventuellt belopp du har betalat Innit de senaste 12 månaderna.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning av underförstådda garantier, så ovanstående undantag kanske inte gäller för dig.

11. Ersättning

Du samtycker till att hålla Innit, dess moderföretag, dotterbolag, filialer, eventuella närstående företag, dess leverantörer, licensgivare och partners, och tjänstemännen, styrelseledamöterna, de anställda, agenterna och företrädarna för var och en av dem skadeslösa, inklusive kostnader och advokatkostnader, från samtliga anspråk eller krav från tredje man på grund av eller som uppstår på grund av (i) din användning av tjänsterna, (ii) ditt användarinnehåll eller (iii) din överträdelse av detta avtal. Innit förbehåller sig rätten att på din bekostnad anta det exklusiva ansvaret för och kontrollen av eventuella ärenden i vilka du är skyldig att ersätta oss och du samtycker till att samarbeta med vårt försvar av dessa anspråk. Du samtycker till att inte lösa några ärenden utan att i förväg ha fått Innits skriftliga medgivande. Innit kommer att göra rimliga ansträngningar för att meddela dig om sådana eventuella krav, åtgärder eller förfaranden när vi blir medvetna om dem.

12. Giltighetstid och uppsägning

Med förbehåll för detta avsnitt är detta avtal giltigt och i kraft när du använder tjänsterna. Vi kan (a) upphäva dina rättigheter att använda tjänsterna (inklusive ditt Innit-konto) eller (b) säga upp detta avtal, när som helst oavsett anledning efter eget gottfinnande, inklusive för all användning av tjänsterna i strid med detta avtal eller om vi tror att du är yngre än 18 år. Vid uppsägning av detta avtal upphör ditt Innit-konto och rätten att få tillgång till och använda tjänsterna omedelbart. Du förstår att eventuellt avslutande av ditt Innit-konto innebär att ditt användarinnehåll raderas från våra realtidsdatabaser. Innit kommer inte att ha några förpliktelser mot dig för uppsägning av detta avtal, inklusive avslutande av ditt Innit-konto eller radering av ditt användarinnehåll. Även efter att detta avtal har upphört gäller följande bestämmelser i detta avtal: avsnitt 2, 4.2–4.4, 6–14.

13. Upphovsrättspolicy

Innit respekterar andras immateriella rättigheter och ber användarna av våra tjänster att göra detsamma. I samband med våra tjänster har vi antagit och genomfört en policy som respekterar upphovsrättslagstiftningen, som innehåller bestämmelser om avlägsnande av intrångsmaterial vid uppsägning, och under vissa omständigheter, av användarna av våra onlinetjänster som gör upprepade intrång i immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt. Om du tror att någon av våra användare genom otillbörligt bruk kränker upphovsrätten/-rätterna i ett arbete och vill att det påstådda intrångsmaterialet ska tas bort, ska följande uppgifter i form av en skriftlig anmälan (i enlighet med 17 USC § 512 (c)) lämnas till vår utsedda upphovsrättsagent:

  • din fysiska eller elektroniska signatur,
  • identifiering av upphovsrättsskyddat arbete(n) som du hävdar har utsatts för intrång,
  • identifiering av materialet i våra tjänster som du hävdar gör intrång och som du ber oss att ta bort,
  • tillräcklig information så att vi kan lokalisera detta material,
  • din adress, telefonnummer och e-postadress,
  • ett uttalande om att du har god anledning att tro att användningen av det betänkliga materialet inte är tillåtet av upphovsrättsinnehavaren, dess agent eller enligt lagen och
  • ett uttalande om att informationen i anmälan är korrekt och att du intygar att du antingen är ägaren till upphovsrätten som påstås ha kränkts eller att du är behörig att agera för upphovsrättsinnehavarens räkning.

Observera att enligt 17 U.S.C. § 512 (f) är den klagande parten vid eventuell förvrängning av viktiga fakta (oriktigheter) i en skriftlig anmälan ansvarig för våra eventuella skador, kostnader och advokatkostnader som uppkommit i samband med den skriftliga anmälan och påståendet om upphovsrättsintrång.

Utsedd upphovsrättsagent för Innit är: Eugenio Garcia. E-post: privacy@innit.com.

14. Personuppgifter

I enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 av den 27 april 2016 ("GDPR") ska användarnas personuppgifter lagras säkert i Innits databas. Uppgifterna ska användas för att erbjuda en personlig användarupplevelse i samband med de tjänster som erbjuds av Innit och/eller i samband med avtalsförhållandet mellan användaren och Innit.

Dessa uppgifter sparas under den period som är absolut nödvändig för att uppnå de ovan nämnda syftena.

I enlighet med GDPR har du rätt att få tillgång till och korrigera dina personuppgifter genom att kontakta Innit (dpo@innit.com) och ge oss ditt efternamn, förnamn, adress och om möjligt din kundreferens.

För ytterligare information, se vår sekretesspolicy och cookiepolicy.

15. Allmänt

15.1. Ändringar i användarvillkoren. Detta avtal är föremål för revidering emellanåt, och om vi gör några väsentliga ändringar kan vi meddela dig genom att skicka ett e-postmeddelande till den e-postadressen du senast gav oss (om det finns någon) och/eller genom att lägga ut ett meddelande om ändringarna på vår webbplats. Eventuella viktiga ändringar av detta avtal träder i kraft tidigast trettio (30) kalenderdagar efter att vi skickat ett e-postmeddelande till dig (om tillämpligt) eller trettio (30) kalenderdagar efter att vi har lagt ut ett meddelande om ändringarna på vår webbplats eller mobilapp. Dessa ändringar träder i kraft omedelbart för nya användare av vår webbplats eller mobilapp. Du är ansvarig för att ge oss din mest aktuella e-postadress. Om den e-postadress som du senast har angett till oss inte är giltig eller av någon anledning inte kan ge dig det ovan beskrivna meddelandet, kommer vårt utskick av e-postmeddelande som innehåller detta meddelande ändå att anses gällande som meddelande om de ändringar som beskrivs i meddelandet. Fortsatt användning av våra tjänster efter tillkännagivande av dessa ändringar markerar ditt samtycke till sådana ändringar och samtycke till att vara bunden av villkoren för sådana ändringar.

15.2. Tillämplig lag. Detta avtal regleras av delstaten Kaliforniens lagar utan att ge upphov till några lagvalsprinciper som kan leda till tillämpning av lagen i en annan domstol. Du samtycker till att framföra talan till statens och de federala domstolarnas behörighetsområde avseende personer som ligger i San Mateo County, Kalifornien, i syfte att pröva alla sådana skadeståndsanspråk eller tvister. Trots det ovanstående kan vi begära förbudsföreläggande eller annan lämplig säkerhetsåtgärd för att skydda de immateriella rättigheterna i behörig domstol.

15.3. Hela avtalet. Detta avtal (som innehåller personuppgiftspolicy och andra regler som publiceras på webbplatsen) utgör hela avtalet mellan dig och oss beträffande användning av tjänsterna. Vår underlåtenhet att utöva eller fullgöra någon av rättigheterna eller bestämmelserna i detta avtal ska inte fungera som ett upphävande av sådan rättighet eller bestämmelse. Avsnittsrubrikerna i detta avtal finns endast av praktiska skäl och har ingen rättslig eller avtalsenlig verkan. Ordet inklusive betyder inklusive utan begränsning. Om någon av bestämmelserna i detta avtal av någon anledning anses vara ogiltig eller inte verkställbar, kommer de övriga bestämmelserna i detta avtal att vara fullständiga och den ogiltiga eller inte verkställbara bestämmelsen anses modifierad så att den är giltig och verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt lag. Detta avtal, och dina rättigheter och skyldigheter häri, får inte tilldelas, läggas ut till underleverantörer, delegeras eller på annat sätt överföras av dig utan Innits skriftliga medgivande i förväg, och eventuella försök att tilldela, lägga ut på underleverantör, delegera eller överföra i strid med ovanstående kommer att förklaras ogiltiga. Villkoren i detta avtal är bindande för rättsinnehavarna.

15.4 Upphovsrätts/varumärkesinformation. Upphovsrätts/varumärkesinformation. Copyright © 2017, Innit, Inc. All rights reserved. Alla varumärken, logotyper och tjänstemärken ("märken") som visas i tjänsterna är vår egendom eller egendom från annan tredje man. Du har inte tillåtelse att använda dessa märken utan vårt skriftliga samtycke i förväg eller samtycke från tredje man som äger varumärkena.

Om du har några frågor angående detta avtal kan du skriva till oss på privacy@innit.com eller genom att skicka till:

  • - Om du inte är medborgare i EU: Innit Privacy, 399 Bradford St., Suite 105, San Mateo, CA 94036, United States of America.
  • - Om du är medborgare i EU: Innit International SCA Privacy, 11, Avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, Luxembourg.

Detta avtal ändrades senast den 4 april 2019.