');

Innits användarvillkor

Användarvillkoren beskriver de villkor som gör att användaren får tillgång till webbplatsen www.innit.com (”Webbplatsen”) och kan använda Innits mobilappar (”Innits tjänster”).

Läs dessa villkor, integritetspolicyn [Integritetspolicyn] och de andra villkoren som det hänvisas till innan du går in på Webbplatsen eller använder Innits tjänster.

Du bekräftar att du har läst och godkänt Användarvillkoren genom att använda Webbplatsen och/eller Innits tjänster. Du bekräftar och garanterar att du har rätt, befogenhet och förmåga att godkänna dessa villkor. Om du inte godkänner samtliga villkor ska du inte gå in på Webbplatsen eller använda Innits tjänster.

Mobilapparna kan laddas ned gratis på App Store och Google Play (”Nedladdningsplattformar”). Innit är ensam ansvarig för apparna, deras innehåll och underhåll och eventuella klagomål på detta måste göras till Innit. Se Nedladdningsplattformarnas användarvillkor för återbetalning eller andra problem relaterade till användningen av dem.

Webbplatsen och mobilapparna sammanställs och drivs av Innit International SCA, ("Innit"), kommanditbolag med säte på 11 avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxemburg.

Webbplatsen och uppgifterna i mobilapparna hostas av Amazon Web Services.

1. Information om Innit

Du kan kontakta Innit via:

• E-post: support-it@innit.com

• Post: Innit International SCA, 11 avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxemburg.

2. Innits tjänster

Innit tillhandahåller en uppkopplad matplattform som ger användarna personliga tjänster för måltidsplanering (i form av recept baserade på användarens profil), matlagningsvideor och tjänster för matlagning och bakning anslutna till partnervarumärkens smartenheter (”Anslutna enheter”). Tjänster relaterade till Anslutna enheter är föremål för en premiumprenumeration vars försäljningsvillkor finns tillgängliga på följande länk:[Försäljningsvillkor].

Innits tjänster kan innehålla länkar till webbplatser, resurser och reklam från tredje part som kan vara av intresse för dig.

All tillgänglig information om Innits tjänster inklusive recept, rekommendationer, recensioner, analyser, näringsinformation, information om mat och/eller hälsa och näring, tillhandahålls endast i informationssyfte och utgör inte under några som helst omständigheter medicinska rekommendationer eller medicinsk rådgivning. De ska inte användas för diagnosticering eller behandling av hälsoproblem eller sjukdom och Innit kan inte hållas ansvarigt för livsmedelsburna sjukdomar. Du bör alltid konsultera sjukvårdpersonal innan du ändrar dina kost- och näringsvanor.

Innits tjänster använder de uppgifter som har lämnats av användarna och livsmedelsproducenterna. Innit kan inte hållas ansvarigt för sammansättningen i och det exakta ursprunget för de livsmedelsprodukter som används. Innan du använder eller konsumerar en produkt bör du noggrant läsa igenom all information som producenterna tillhandahåller på livsmedelsprodukternas förpackningar och etiketter, särskilt när det gäller livsmedelsallergener, näringsinformation, tillåtna hälsopåståenden och undantag angående kosttillskottens aviserade struktur och funktion.

Innits tjänster använder också informationen från de som har tillverkat de Anslutna enheterna. Innit ansvarar inte för felaktigheter eller felaktiga förhållanden angående matlagningsprogram och livsmedelsprodukter, inklusive sådana som baseras på dessa uppgifter eller på de recensioner som genereras av Innits tjänster. Innit ansvarar inte för fel på Anslutna enheter, egendomsskador eller personskador. Du bör noggrant läsa all information från de som har tillverkat de Anslutna enheterna och det är ditt ansvar att se till att de fungerar.

3. Innit-konto

För att kunna använda Innits tjänster måste du skapa ett konto i mobilappen (”Konto”) och ange de personuppgifter som efterfrågas i registreringsformuläret. Du samtycker till att tillhandahålla fullständiga och korrekta uppgifter och att informera oss om eventuella ändringar av dessa. Du samtycker till att använda Innits tjänster i enlighet med lagen, tillämpliga bestämmelser eller dessa Användarvillkor.

Med Innit-kontot kan du skapa en användarprofil genom att ange personuppgifter såsom längd, vikt, kosthållning, smak och produkter som du vill undvika i din kost. Du behöver inte fylla i profilen, men ju mer fullständig den är, desto bättre information kan Innit ge dig när det gäller dina kost- och näringsproblem. Innit har åtagit sig att lagra dessa uppgifter i enlighet med sin [Integritetspolicy].

Du är själv ansvarig för att inte avslöja användarnamn och lösenord för ditt Konto och aktiviteterna där. Du samtycker till att omedelbart meddela Innit om obehörig eller misstänkt obehörig användning av ditt Konto skulle ske, och det gäller även andra säkerhetsbrott.

Innit förbehåller sig den exklusiva rätten att stänga av eller avsluta ditt Konto om det strider mot ovanstående villkor. En sådan avstängning kommer sannolikt inte att utgöra någon skada för den avstängda användaren, som inte heller kan kräva någon kompensation för detta. Denna avstängning är inte den enda möjligheten för Innit att vidta rättsliga åtgärder mot användaren där fakta motiverar det. Innit ansvarar inte för förlust eller skada till följd av brott mot ovanstående villkor.

4. Åtkomst till webbplatsen och Innits tjänster

Din rätt att få åtkomst till Webbplatsen och använda Innits tjänster är personlig och kan inte överföras till en annan person. Du får endast använda Webbplatsen och Innits tjänster för lagliga ändamål. Vi påminner dig om att du måste se till att uppgifterna på ditt Konto är korrekta och uppdaterade för att Innits tjänster ska fungera smidigt och för att hålla användarnamn och lösenord hemliga.

Din åtkomst till Webbplatsen och din användning av Innits tjänster kan avbrytas av olika skäl (t.ex. fel på utrustningen, periodisk uppdatering, underhåll eller reparation av Innits tjänster). Innit förbehåller sig rätten att avsluta eller ändra åtkomsten till Webbplatsen eller Innits tjänster utan att meddela detta i förväg. Innit ansvarar inte för om Webbplatsen eller Innits tjänster av någon anledning inte är tillgängliga under en tid eller för förlust, kostnad eller skada till följd av ett planerat eller oplanerat driftstopp.

I händelse av att Innits tjänster inte fungerar som avsett, inklusive all tillhörande programvara eller annat material som tillhandahålls i samband med dessa tjänster, kommer Innit att göra kommersiellt rimliga ansträngningar för att justera eller reparera den tillämpliga tjänsten.

5. Användarinnehåll

Vissa funktioner i Innits tjänster tillåter användarna att frivilligt skicka in eller dela användarinnehåll (”Användarinnehåll”) med Innit eller andra användare. I den mån sådana funktioner tillhandahålls är detta avsnitt tillämpligt.

Användarinnehåll avser alla delar som användarna bidrar med till Innits tjänster och tillhörande interaktiva tjänster. Varje användare är ansvarig för sitt Användarinnehåll.

Användarinnehållet ska vara korrekt, exakt, uppriktigt och respektera Användarvillkoren och tillämplig lagstiftning i Frankrike och det land där de utfärdas.

Användarinnehållet får inte:

• innehålla delar som är olagliga, ärekränkande, obscena, uppenbart stötande, kränkande, förtalande, elaka eller hatfyllda, hotande, trakasserande, störande, provocerande, ångestframkallande, pinsamma, alarmerande, irriterande, generande, oriktiga, falska, brottsliga, farliga eller felaktiga. Det får heller inte göra reklam för sexuellt explicita scener eller våld eller främja diskriminering på grund av ras, kön, religion, nationalitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder,

• kränka tredje parts rätt i strid mot lagar, förordningar, rättsliga skyldigheter gentemot en tredje part eller begränsningar som har ålagts av en tredje part,

• vilseleda eller bryta emot immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt, databasrättigheter eller varumärken från tredje part, göra intrång i eller kränka en tredje parts privatliv eller integritet,

• förespråka, främja eller hjälpa till med en olaglig handling,

• användas för att missbruka någon annans identitet eller vilseleda avseende anknytningen till en person eller ge intryck av att det härrör från användaren.

Du får inte hävda eller antyda att ditt Användarinnehåll tillhandahålls av, sponsras av eller på annat sätt har godkänts av Innit.

Du är ensam ansvarig för att skapa säkerhetskopior av ditt Användarinnehåll om du vill ha sådana.

6. Godtagbar användning

Du samtycker till att endast använda Webbplatsen och Innits tjänster för lagliga ändamål. Du får inte använda Innits tjänster på ett sätt som strider mot gällande lokala, nationella eller internationella lagar eller bestämmelser eller använda, återanvända, samla in, ladda ned, överföra, visa eller distribuera objekt som inte uppfyller gällande villkor. Du samtycker också till att inte bereda dig obehörig åtkomst till, skada eller störa någon del av vår Webbplats eller vår tjänst eller nätverk eller utrustning som används i tillhandahållandet av vår tjänst.

Du samtycker till att inte använda Innits tjänster för att:

• ladda ned, överföra eller distribuera datavirus eller programvara som är avsedda att skada eller ändra ett datasystem,

• skicka ut oönskad eller obehörig reklam, reklammaterial, skräppost, spam, kedjebrev, pyramidspel eller någon annan form av duplicerade eller oönskade meddelanden, vare sig de är kommersiella eller inte,

• samla in, sammanställa, sätta ihop eller lagra uppgifter eller data om andra användare, inklusive e-postadresser, utan deras samtycke,

• hindra eller störa servrar eller nätverk som är anslutna till Innits tjänster eller bryta mot bestämmelser, policyer eller förfaranden för sådana nätverk eller på annat sätt störa driften eller tillhandahållandet av Innits tjänster,

• försöka bereda dig obehörig åtkomst till Innits tjänster, andra datorsystem eller nätverk som är anslutna till eller används med Innits tjänster, genom nätfiske eller på annat sätt eller

• trakassera eller störa användningen och utnyttjandet av Innits tjänster för en annan användare.

Innit förbehåller sig rätten att granska allt Användarinnehåll, utreda och/eller vidta lämpliga åtgärder mot dig, enligt vår egen bedömning, om du bryter mot policyn för godtagbar användning eller annan bestämmelse i Användarvillkoren, inklusive att ta bort eller ändra ditt Användarinnehåll, stänga av eller avsluta ditt Konto och/eller underrätta brottsbekämpande myndigheter om dig, i synnerhet om vi tror att det kränker tredje parts rättigheter, skadar eller hotar tredje parts säkerhet eller medför skadeståndsansvar för oss eller eventuell tredje part. För att kunna samarbeta med legitima statliga organisationer, stämningar eller domstolsbeslut, eller för att skydda vår verksamhet och våra kunder i domstolsförfaranden, kan vi få åtkomst till och avslöja alla uppgifter som anses nödvändiga eller lämpliga, inklusive användarnamnet och lösenordet till ditt Konto, din IP-adress och trafikinformation, din användningshistorik och ditt Användarinnehåll.

7. Immateriella rättigheter, patent och varumärken

Innit International SCA är ägare till eller licensinnehavare av samtliga immateriella rättigheter, patent, varumärken, programvaror för Webbplatsen och Innits tjänster och allt material som publiceras på Webbplatsen och Innits tjänster (t.ex. grafik, logotyper, bilder, digitala nedladdningar, datakompileringar osv.), med undantag för Användarinnehåll eller delar som ägs av tredje part. Detta arbete är skyddat av amerikansk och internationell lagstiftning om immaterialrätt, upphovsrätt och databasskydd. Alla dessa rätter förbehålles. Du får inte sammanställa, extrahera och/eller använda något utan föregående skriftligt medgivande från Innit eller från tredje part som äger det.

Innit respekterar andras immateriella rättigheter och ber användarna av Innits tjänster att göra detsamma. Om du tror att någon av dina immateriella rättigheter har använts på ett sätt som kan ge upphov till farhågor för kränkning av dessa rättigheter ska du följa vårt [Anmälningsförfarande för åsidosättande av rättigheter].

8. Licens och åtkomst

Med förbehåll för bestämmelserna i Användarvillkoren ger Innit en begränsad licens, som är icke exklusiv, ej överlåtbar och ej underlicensierbar, för att kunna komma åt Webbplatsen och använda Innits tjänster för personliga, icke-kommersiella ändamål. Innits tjänster ger inte användaren eller tredje part någon rätt till dessa immateriella rättigheter.

De rättigheter som du beviljas omfattas av följande begränsningar:

• Du får inte licensiera, sälja, hyra ut, tilldela, överlåta, flytta, distribuera, hosta eller på annat sätt driva Webbplatsen och Innits tjänster på ett kommersiellt sätt.

• Du får inte ändra, ta isär, dekompilera, återskapa eller skapa härledda verk av någon del av Webbplatsen och Innits tjänster.

• Du får inte åtkomst till Webbplatsen och Innits tjänster för att skapa en liknande eller konkurrenskraftig tjänst.

• Med undantag för vad som uttryckligen anges här får inte någon del av Webbplatsen och Innits tjänster kopieras, reproduceras, representeras, spridas, distribueras, publiceras, offentliggöras, laddas ned, visas eller överföras i någon form eller på något sätt. Alla nya versioner, uppdateringar eller andra tillägg till funktionen i Innits tjänster kommer att omfattas av Användarvillkoren.

Den som bryter mot dessa begränsningar åläggs påföljder som föreskrivs särskilt i lagen om immaterialrätt, civillagen och handelslagen.

Innit förbehåller sig rätten att avsluta eller delvis eller helt stänga av Konton som upprepade gånger kränker immaterialrätten.

9. Skadeståndsansvar

Innits tjänster tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”i mån av tillgänglighet” och vi (och våra leverantörer, dotterbolag, närstående bolag och samarbetspartners) utesluter uttryckligen ansvar för direkta, indirekta och särskilda förluster eller kontraktsskador på grund av skada (inklusive vårdslöshet) eller på annat sätt till följd av din användning eller oförmåga att använda Innits tjänster.

Innit (och våra leverantörer, dotterbolag, närstående bolag och samarbetspartners) garanterar inte att Innits tjänster (inklusive Webbplatsens innehåll) kommer att uppfylla dina krav, kommer att finnas tillgängliga på en oavbruten, snabb eller felfri basis och Innit lämnar inte några garantier för webbplatser och annonser från tredje part.

Innit ansvarar inte för eventuella fel eller utelämnanden i samband med innehållet och eventuella tekniska problem som du kan stöta på med Webbplatsen och Innits tjänster. Vi korrigerar i den utsträckning det är möjligt och inom rimlig tid så snart vi blir medvetna om eventuella felaktigheter på Webbplatsen eller Innits tjänster.

I den utsträckning som det är tillåtet enligt lag utesluter Innit all ansvarsskyldighet (avtalsenlig, vid försumlighet eller annat) för förlust eller förlorad inkomst, vare sig det är direkt, indirekt, till följd av, exemplifierande, oavsiktligt, speciellt eller i straffsyfte, som användaren eller tredje part kan drabbas av som följd av detta avtal, åtkomst, användning eller oförmåga att använda Webbplatsen, Innits tjänster och alla webbplatser som är länkade till Webbplatsen eller de delar som visas på den. Du är själv ansvarig för eventuella skador på ditt datasystem eller för förlust av data. Innits ansvar för dödsfall eller personskada på grund av Innits försumlighet eller Innits ansvar för bedräglig deklaration eller felaktig deklaration av ett viktigt ämne eller annat ansvar kan inte uteslutas eller begränsas enligt gällande lagstiftning.

Innits tjänster kan innehålla länkar till webbplatser, resurser och reklam från tredje part. Innit ansvarar inte för webbplatser, resurser och reklam från tredje part som endast tillhandahålls i informationssyfte. Innit kontrollerar inte innehållet på dessa webbplatser, resurser och reklam och vi är inte ansvariga för detta innehåll eller eventuell förlust eller skada som kan uppstå genom användning av det innehållet. Du använder alla webbplatser, resurser och all reklam från tredje part på egen risk. När du skapar en länk till tredjeparts webbplats reglerar tillämplig tjänsteleverantörs villkor och policyer, inklusive sekretess- och datainsamlingsmetoder, din användning. Vi ber dig att läsa användarvillkoren för dessa andra webbplatser och göra alla undersökningar som du anser är nödvändiga eller lämpliga innan du går vidare med en transaktion med tredje part.

Innit ansvarar inte för försening eller underlåtenhet att utföra tredje parts skyldigheter om nämnda försening eller underlåtenhet ligger utanför vår kontroll.

Du är själv ansvarig för eventuella skador på ditt datasystem eller för förlust av data.

För Anslutna enheter gäller försäljningsavtalet mellan dig och partnern. Den senare är en oberoende handlare, särskild från vårt företag, som vi inte har någon kontroll över. Följaktligen har vi inte något ansvar, förutom de strikta juridiska villkoren, för detta.

Oavsett andra bestämmelser av motsatt innebörd kommer vårt (och våra leverantörers) skadeståndsansvar gentemot dig för skador som av någon anledning har uppstått till följd av eller i samband med Användarvillkoren eller Innits tjänster, av vilken anledning och vilken form av handling som helst, att begränsas till ditt beställningsbelopp de senaste tolv månaderna. Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutande av underförstådda garantier, så ovanstående uteslutande kanske inte gäller dig.

10. Personuppgifter

I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 av den 27 april 2016 (”GDPR”) lagras de personuppgifter som tillhandahålls av användarna säkert i Innits databas. Uppgifterna kommer att användas för att tillhandahålla en personlig användarupplevelse i samband med Innits tjänster och/eller i samband med avtalsförhållandet mellan användaren och Innit.

Dessa uppgifter lagras under den period som är absolut nödvändig för att uppnå ovan nämnda syften.

I enlighet med GDPR har du rätt till åtkomst av dina personuppgifter som används genom att kontakta Innit (dpo@innit.com) med hjälp av samma e-postadress som du använder till ditt Innit-konto och ditt fullständiga namn.

För mer information hänvisar vi till integritetspolicyn och cookiepolicyn.

11. Ändring av Innits användarvillkor

Användarvillkoren kommer sannolikt att ändras regelbundet och om vi gör några väsentliga ändringar meddelar vi dig via e-post till den adress som du angav senast och/eller genom ett meddelande om ändring på Webbplatsen och i mobilapparna.

Alla väsentliga ändringar av dessa Användarvillkor träder i kraft tidigast trettio (30) kalenderdagar efter den dagen ditt meddelande har skickats ut via e-post (om tillämpligt) eller trettio (30) kalenderdagar efter publiceringen av ändringen på Webbplatsen eller i mobilapparna.

För nya användare av Webbplatsen eller mobilapparna träder dessa ändringar i kraft omedelbart. Du ansvarar för att förse oss med din senaste e-postadress. Om den senaste e-postadressen som du angav till oss är ogiltig eller av någon anledning inte tillåter att du skickar meddelandet som beskrivs ovan, kommer e-postmeddelandet som har skickats, som innehåller detta meddelande, ändå att utgöra ett effektivt meddelande om de ändringar som beskrivs i meddelandet. Genom att fortsätta använda Innits tjänster efter meddelande om sådana ändringar bekräftar du att du har läst och godkänner ändringarna i Användarvillkoren.

12. Varaktighet och uppsägning

Användarvillkoren gäller så länge du använder Innits tjänster.

Om vi tror att din användning av Innits tjänster bryter mot Användarvillkoren eller om vi tror att du är under 18 år förbehåller sig Innit rätten att:

• omedelbart stänga av dina rättigheter att använda Innits tjänster, tillfälligt eller permanent,

• omedelbart radera Användarinnehåll eller delar som har laddats ned av dig på Innits tjänster, tillfälligt eller permanent,

• skicka en varning,

• säga upp ditt Konto, vilket innebär att ditt Användarinnehåll relaterat till våra aktiva databaser raderas,

• inleda rättsliga åtgärder mot dig, inklusive ett förfarande för återbetalning av samtliga kostnader (inklusive, men inte begränsat till, administrativa kostnader och rimliga rättegångskostnader) som har uppstått genom överträdelsen.

De olika åtgärderna ovan är inte uttömmande och vi väljer alla de som vi anser vara rättsligt lämpliga. Namnet på den som är ansvarig för publiceringen och skälen för återkallande kommer att visas på Webbplatsen.

13. Tillämplig lag

Användarvillkoren omfattas av fransk lag. Franska domstolar är behöriga i samtliga klagomål som uppstår till följd av eller i samband med användningen av Innits tjänster. I enlighet med bestämmelserna i den franska konsumentlagen kan du använda ett alternativt tvistlösningsförfarande eller ett konventionellt medlingsförfarande. Efterforskningar för en uppgörelse i godo avbryter tidsfristen för förfarandet. Annars kommer behörig jurisdiktion att bestämmas av de offentligrättsliga reglerna.

14. Delbarhet

Användarvillkoren innehåller hela avtalet mellan parterna avseende föremålet och ersätter alla tidigare avtal och kontrakt mellan parterna avseende detta föremål. Om någon bestämmelse i Användarvillkoren av någon anledning bedöms vara ogiltig eller inte kan verkställas kommer övriga bestämmelserna inte att ändras, den ogiltiga eller ej verkställbara bestämmelsen ska anses vara ändrad så att den är giltig och verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt lag.

15. Innits kontaktuppgifter

Innit International SCA, kommanditbolag, 11 avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxemburg.

- Aktiekapital : 131.457,82 euros.

- Registrerad i handelsregistret i Luxemburg under nr B189431

- Bolagets licensnummer: R.C.S.: B 189 431

- Momsregistreringsnummer: LU27120522

16. Anmälningsförfarande för åsidosättande av rättigheter

Innit har antagit och implementerat en policy för immaterialrätt, inklusive upphovsrätt, varumärken, mönster och patent, som föreskriver att allt olagligt material tas bort och att det användarkonto för Innits tjänster som bryter mot denna policy stängs ned. De åtgärder som vidtas av Innit vidtas med förbehåll, utan erkännande av något ansvar och utan att det påverkar utövandet av Innits rättigheter, handlingar och möjlighet till försvar. Du samtycker till att hålla Innit skadeslöst för alla krav mot Innit från tredje part som följer av eller är inom ramen för detta meddelande.

Om du tror att en av våra användare bryter mot immaterialrätten och du vill att det påstått olagliga innehållet ska tas bort krävs följande uppgifter i form av ett skriftligt meddelande:

• Din fysiska eller elektroniska signatur.

• Identifiering av det skyddade innehållet.

• Identifiering av det innehåll i Innits tjänster som du anser är olagligt och som du begär ska tas bort.

• Uppgifter för att hitta detta innehåll.

• Din adress, telefonnummer och e-postadress.

• Ett uttalande om att du tror att användningen av det klandervärda innehållet inte är godkänt av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller lagen.

• Ett uttalande om att uppgifterna i innehållet är korrekta och sanna, att du antingen är ägaren till den påstådda överträdelsen av upphovsrätten eller att du har behörighet att agera på upphovsrättsägarens vägnar.

Alla felaktiga, falska eller vilseledande uttalanden i ett skriftligt meddelande ådrar sig automatiskt klagandens civil- och/eller straffrättsliga ansvar.

Den utsedda immaterialrättsagenten har följande kontaktuppgifter: Privacy@innit.com